16 آذر 1402 ساعت 14:29

« لیست شهرداران شهرداری مینودشت »

  

         سید ابراهیم  حسینی

         حسنعلی صادقلو

         تاریخ : 1359/07/19

 

  

          غلامعلی هزارجریبی

          تاریخ : 1361/12/02

   


          نوروزعلی خسروی

         تاریخ : 1362/10/28

   

         یوسف ملا

         تاریخ : 1363/06/22

   

          کریم وزیری

          تاریخ : 1364/06/12

   


         حسن سرایلو

        تاریخ : 1370/02/23

   


        علیرضا امینی

       تاریخ : 1372/02/22

   

      مرحوم علیرضا غفاری توران

     تاریخ : 1374/11/12

   

      حسین علیقلی زاده

      تاریخ : 1376/05/19

   

      محمدحسن ملا ابراهیمی

        تاریخ : 1376/11/14

   

      علیرضا امینی

     تاریخ : 1380/08/28

 

     کریم وزیری 

     تاریخ :1382/05/12

 

     ایوب قزلسفلی

    تاریخ :1386/02/09

 

     ولی محمدعباس زاده

    تاریخ :1390/06/01

 

     ایرج شفیع پور

     تاریخ :1392/08/20

 

     سیدعلی اصغر موسوی

    تاریخ :1396/06/01

   

     سیدعلیرضا نریمانی

     تاریخ :1400/07/01

 

برو بالا

Template Design:Dima Group