ملاقات حضوری با شهردار مینودشت : همه روزه از ساعت 8/30 الی 10 صبح برای همشهریان عزیز برقرار می باشد . …. موفقیت هر شهرداری ، لازمه مشارکت همه شهروندان است………. شهر خوب را ، شهروندان خوب می سازند

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

  مینو دشت لطیف
  ٣١(°C)
  وزش باد ۵(mph)
  فشار ٢٩.۴٨(in)
  رطوبت ٢٩.۴٨(in)

« آگهی مزایده کتبی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۹۷٫۴٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت   تعداد ۴/چهار واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سیدجمال الدین پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا  پایان وقت اداری روز شنبه مورخه  ۹۷٫۶٫۱۰  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

 

ردیف

 

آدرس

 

واحد

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۱

۱۸/۷۰

۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۲۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ۶۱/۰۰۰/۰۰۰
۲ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۲

۱۲/۳۰

۶۸/۰۰۰/۰۰۰

۸۳۶/۴۰۰/۰۰۰

۴۱/۹۰۰/۰۰۰
۳ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۴

۱۲/۵۰

۶۸/۰۰۰/۰۰۰

۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۲/۵۰۰/۰۰۰

۴ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۵ ۱۳/۵۰ ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ۹۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۰۰۰/۹۰۰ /۴۵

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۶٫۱۱ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

 

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

****************************

آگهـی مـزایده کتبـی

 

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۱۰۵ مورخ ۹۶٫۵٫۹  شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد ۲/دو قطعه زمین کشاورزی بمساحت ۳/سه هکتار را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به اجاره کشت بدهد . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ  ۹۷٫۶٫۱۰ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف

 

آدرس

مساحت عرصه  

قیمت پایه

هر هکتار

 

مبلغ کل قیمت

مبلغ واریزی سپرده

۱

جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه

۲ هکتار

۲۳/۰۰۰/۰۰۰

۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰
۲ جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه ۱ هکتار ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰

۱/۱۵۰/۰۰۰

 

متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.

 1. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ  ۹۷٫۶٫۱۱  باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 2. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 3. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 5. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 6. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 7. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

 

سیدعلی اصغرموسوی

شهردار مینودشت

**************************************

« آگهـی منـاقصـه»

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۳) مصوبه شماره ۱۰۳ مورخ ۹۷٫۵٫۷   شورای اسلامی شهر اجرای عملیات مشروحه طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به مدت یکسال واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۹۷٫۵٫۲۹ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. شرکت کنندگان در مناقصه مکلفند اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 7. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 8. پیشنهادات واصله روز سه شنبه مورخه ۹۷٫۵٫۳۰ رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

 

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر (شامل میدان الزهراء، بلوار امام رضا (ع)، پارک های مینو، شقایق، کوهستان، استراحتگاه، لاله و عرفان، شهریار، بلوار شهید صفائی، میدان مرکزی و میدان مدرس

۹۵/۹۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت
سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید .

اسناد شماره ۱

اسناد شماره ۲

 

 **************************

« آگهـی تجدید مزایده عمومی »

شهرداری مینودشت به استناد بند (۵) مصوبه شماره ۶۵ مورخ ۹۷٫۱٫۲۱ شورای اسلامی شهر مینودشت درنظر دارد اخذ اجاره پارکبان و پارکومتر در خیابان های منتهی به میدان امام خمینی (ره) شهر مینودشت به طول ۱۵۰ متر با شرایط ذیل برای مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط بصورت بهره برداری واگذار نماید .

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۷٫۵٫۲۴ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است کل مبلغ قرارداد را به صورت قسط اول در هنگام عقد قرارداد ۵۰% نقداً به حساب شهرداری واریز نماید و الباقی را طی دو فقره چک با فاصله یک ماه به حساب شهرداری واریز و تسویه نماید.
 5. مستأجر می بایست کلیه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله ها از محوطه پارکبان و پارکومتر و بیمه مسئولیت حوادث در محوطه مزبور را انجام دهد.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. شرکت کنندگان در مزایده مکلفند اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 8. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 9. اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ ۸٫ پیشنهادات واصله روز پنجشنبه مورخه  ۹۷٫۵٫۲۵  رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 ردیف

 شـــــرح  قیمت پایه

(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

شمـاره حسـاب

واریز سپـرده

 ۱ اجاره اخذ عوارض پارکبان و پارکومتر

۲/۰۹۵/۱۰۰/۰۰۰

۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵

سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

جهت دریافت اسناد مزایده اخذ اجاره پارکبان و پارکومتر  کلیک نمائید .

*************************************

 

آگهی مزایده کتبی

 

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۸۴ مورخ ۹۷٫۳٫۲۳  شورای اسلامی شهر در نظر دارد بخشی از محوطه پارک لاله واقع در خیابان شهداء را جهت آموزش فوتبال با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به مؤسسات مرتبط با آموزش فوتبال تا پایان سال ۱۳۹۷ بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۷٫۵٫۹ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

ردیف

 آدرس مساحت عرصه قیمت پایه

هر ماه اجاره

مبلغ کل

قیمت در

هفت ماه

 مبلغ

واریزی سپرده

 

1

 

خیابان شهداء- پارک لاله

۲۷۰۰ مترمربع

۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۵٫۷ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شرکت کنندگان در مزایده مکلفند اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 4. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 5. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ یکساله اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در                غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد.
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد مالی ) مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند.

 

سیدعلی اصغر موسوی

شهردار مینودشت

********************************************

« آگهـی مزایده عمومی »

 

شهرداری مینودشت به استناد بند (۵) مصوبه شماره ۶۵ مورخ ۹۷٫۱٫۲۱ شورای اسلامی شهر مینودشت درنظر دارد اخذ اجاره پارکبان و پارکومتر در خیابان های منتهی به میدان امام خمینی (ره) شهر مینودشت به طول ۱۵۰ متر با شرایط ذیل برای مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط بصورت بهره برداری واگذار نماید .

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۴٫۳۰ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است کل مبلغ قرارداد را به صورت قسط اول در هنگام عقد قرارداد ۵۰% نقداً به حساب شهرداری واریز نماید و الباقی را طی دو فقره چک با فاصله یک ماه به حساب شهرداری واریز و تسویه نماید.
 5. مستأجر می بایست کلیه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله ها از محوطه پارکبان و پارکومتر و بیمه مسئولیت حوادث در محوطه مزبور را انجام دهد.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. شرکت کنندگان در مزایده مکلفند اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 8. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 9. اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ ۸٫ پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه۹۷٫۴٫۳۱  رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 ردیف

 شـــــرح  قیمت پایه

(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

شمـاره حسـاب

واریز سپـرده

 ۱ اجاره اخذ عوارض پارکبان و پارکومتر

۲/۰۹۵/۱۰۰/۰۰۰

۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵

سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

جهت دریافت اسناد مزایده اخذ اجاره پارکبان و پارکومتر  کلیک نمائید .

*************************************

« آگهـی منـاقصـه»

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند(۴) مصوبه شماره ۷۵ مورخ۹۷٫۲٫۳۱  شورای اسلامی شهر مینودشت اجرای پروژه احداث پارک محله ای کشتارگاه شهر مینودشت را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای دارای صلاحیت حداقل رشته ۵ از مدیریت و برنامه ریزی در رشته ابنیه و ساختمان دارای صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال ۹۶-۹۵ واگذار نماید.

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۴٫۳۰  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. پرداختی بابت پروژه فوق براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۷ صورت می پذیرد.
 3. تعدیل و مابه التفاوت مصالح به این پیمان تعلق نمی گیرد و هیچگونه وجهی در این خصوص پرداخت نخواهد شد.
 4. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. شرکت کنندگان در مناقصه مکلفند اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
 8. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 9. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 10. پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه۹۷٫۴٫۳۱   رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

ردیف

شــرح عملیـات

یا پـروژه

مبلغ سپرده

شرکت در مناقصه (ریال)

شمـاره حسـاب

واریز سپـرده

۱ پروژه احداث پارک محله ای کشتارگاه

۴۴۴/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵

  نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سید علی اصغر  موسوی  – شهردار مینودشت

جهت دریافت اسناد مناقصه پارک محله ای کشتارگاه کلیک نمائید .

 

*************************

« آگهـی تجدید مزایده جایگاه های CNG (1) و (۲)»

نوبت دوم

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۶۸ مورخ ۹۷٫۲٫۱ شورای اسلامی شهر بهره برداری از جایگاه اول و دوم گاز طبیعی CNG را به شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشند به مدت یکسال بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۴٫۹  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۴٫۱۰ رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 

ردیف

 

شـــــرح

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

جایگاه CNG شماره (۱)

ابتدای جاده گنبد به مینودشت

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵

  نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 

۲

جایگاه CNG شماره (۲)

کمربندی، روبروی هتل استقلال

 ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

سید علی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

دریافت اسناد مزایده جایگاه CNG  اول

دریافت اسناد مزایده جایگاه CNG  دوم

 

*******************

« آگهـی منـاقصـه»

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند(۴) مصوبه شماره ۷۵ مورخ ۹۷٫۲٫۳۱ شورای اسلامی شهر مینودشت اجرای پروژه احداث پارک محله ای کشتارگاه شهر مینودشت را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای دارای صلاحیت حداقل رشته ۵ از مدیریت و برنامه ریزی در رشته ابنیه و ساختمان دارای صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال ۹۶-۹۵ واگذار نماید.

 

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۴٫۲ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. پرداختی بابت پروژه فوق براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۷ صورت می پذیرد.
 3. تعدیل و مابه التفاوت مصالح به این پیمان تعلق نمی گیرد و هیچگونه وجهی در این خصوص پرداخت نخواهد شد.
 4. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 9. پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۴٫۳ رأس ساعت ۱۴  در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 ردیف

 شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

 شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 ۱

پروژه احداث پارک محله ای کشتارگاه

۳۶۱/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سید علی اصغر موسوی – شهردار مینودشت

جهت دریافت اسناد مناقصه پارک کشتارگاه کلیک کنید .

******************

«  آگهی مزایده حضوری  »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۶۹ مورخ ۹۷٫۲٫۴ شورای اسلامی شهر مینودشت  یکدستگاه سواری سمند ال ایکس مدل ۱۳۹۵ ، یکدستگاه موتورسیکلت شهاب تیپ سی جی ۱۲۵ مدل ۱۳۸۱، یکدستگاه موتورسیکلت تیپ سی جی ۱۲۵ مدل ۱۳۸۲، یکدستگاه موتورسیکلت یاماها تیپ ۱۰۰ اسقاطی و یکدستگاه موتورسیکلت براوو اسقاطی را از طریق مزایده حضوری با شرایط ذیل به فروش برساند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۳٫۲۷ جهت شرکت در مزایده به صورت نقدی سپرده واریز نمایند .
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود .
 4. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت کل مبلغ وسیله نقلیه مربوطه به حساب درآمد شهرداری اقدام نماید .
 5. پرداخت هزینه های نقل و انتقالات سند و عوارض موصوف به عهده برنده مزایده می باشد .
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 7. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید .
 8. جلسه کمیسیون روز دوشنبه مورخه ۹۷٫۳٫۲۸ رأس ساعت ۱۴ در محل شهرداری مینودشت برگزار خواهد شد .

 

 

ردیف

 

شـــــرح

قیمت پایه

(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

 

سمند ال ایکس مدل ۱۳۹۵

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲/۵۰۰/۰۰۰

 

 

 

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 

۲

موتورسیکلت شهاب تیپ سی جی ۱۲۵ مدل ۱۳۸۱

۲/۳۰۰/۰۰۰

۱۱۵/۰۰۰

 

۳

موتورسیکلت تیپ سی جی ۱۲۵ مدل ۱۳۸۲

۲/۶۰۰/۰۰۰

۱۳۰/۰۰۰

 

۴

موتورسیکلت یاماها ۱۰۰ اسقاطی

۸۰۰/۰۰۰

۴۰/۰۰۰

 

۵

موتورسیکلت براوو

اسقاطی

۴۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰

سید علی اصغر  موسوی – شهردار مینودشت

***************

« آگهـی تجدید مزایده جایگاه های CNG (1) و (۲)»

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۶۸ مورخ ۹۷٫۲٫۱ شورای اسلامی شهر بهره برداری از جایگاه اول و دوم گاز طبیعی CNG را به شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشند به مدت یکسال بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۳٫۲۰  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز دوشنبه مورخه ۹۷٫۳٫۲۱ رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 

ردیف

 

شـــــرح

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

جایگاه CNG شماره (۱)

ابتدای جاده گنبد به مینودشت

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵

  نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 

۲

جایگاه CNG شماره (۲)

کمربندی، روبروی هتل استقلال

 ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

سید علی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

دریافت اسناد مزایده جایگاه سی ان جی  شماره  ۱

دریافت اسناد مزایده جایگاه سی ان جی  شماره ۲

 

********************

« آگهـی مزایده جایگاه های CNG (1) و (۲)»

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۶۸ مورخ  ۹۷٫۲٫۱  شورای اسلامی شهر بهره برداری از جایگاه اول و دوم گاز طبیعی CNG را به شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشند به مدت یکسال بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۲٫۲۹ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۲٫۳۰  رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 

ردیف

 

شـــــرح

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

جایگاه CNG شماره (۱)

ابتدای جاده گنبد به مینودشت

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵

نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام

شهرداری مینودشت

 

۲

جایگاه CNG شماره (۲)

کمربندی، روبروی هتل استقلال

 ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

دریافت اسناد مزایده جایگاه سی ان جی  شماره  ۱

دریافت اسناد مزایده جایگاه سی ان جی  شماره  ۲

 

 

**************************************

آگهی مزایده کتبی

 

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۶۰ مورخ ۹۶٫۱۲٫۱۲ شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان شهداء، کوچه شهید پسرکلو (بهشت ۱۸) با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۲٫۱۶  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. ضمناً در اجرای ماده ۱۹ قانون نوسازی شهرداریها، مالکین مجاور زمین موصوف در اولویت      می باشند.

 

ردیف

 

آدرس

مساحت عرصه مبلغ پایه

قیمت (ریال)

مبلغ واریزی سپرده

۱ خیابان شهداء- کوچه شهید پسرکلو

(بهشت ۱۸)

۳۹/۰۵ متر مربع

۵۸/۵۷۵/۰۰۰

۲/۹۳۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۲٫۱۷  باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و کل مبلغ زمین را به حساب شهرداری واریز نماید.
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در                غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 8. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد مالی ) مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند .

 

شهـرداری مینـودشت

********************

 

«  آگهـی منـاقصـه  »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند(۴) مصوبه شماره ۵۸ مورخ ۹۶٫۱۲٫۱۲  شورای اسلامی شهر مینودشت اجرای پروژه بهسازی کامل پارک شهر مینودشت را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای دارای صلاحیت حداقل رشته ۵ از مدیریت و برنامه ریزی در رشته ابنیه و ساختمان واگذار نماید.

 

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۲٫۱۵  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. پرداختی بابت پروژه فوق براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۶ صورت می پذیرد.
 3. تعدیل و مابه التفاوت مصالح به این پیمان تعلق نمی گیرد و هیچگونه وجهی در این خصوص پرداخت نخواهد شد.
 4. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 9. پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۲٫۱۶  رأس ساعت۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 ردیف  شــرح عملیـات یا پـروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  شمـاره حسـاب واریز سپـرده
۱ پروژه بهسازی کامل پارک شهر مینودشت

۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 

جهت دریافت اسناد مناقصه  اینجا   کلیک کنید .

جهت  دریافت برآورد مالی و نقشه  کلیک کنید .

 

 

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

 

 

****************

« آگهـی تجدید منـاقصـه»

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند ۳ مصوبه شماره ۲۸ مورخ۹۶٫۹٫۵  شورای اسلامی شهر مینودشت اجرای تجدید نوسازی (ممیزی) شهر مینودشت را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه۹۶٫۱۱٫۲۵ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز پنجشنبه مورخه۹۶٫۱۱٫۲۶ رأس ساعت۱۳ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

 

 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

تجدید نوسازی محدوده قانونی شهر مینودشت

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

دریافت اسناد مناقصه

*********************************************************

« مناقصه عمومی »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۳) مصوبه شماره ۲۸ مورخه ۹۶٫۹/۵ شورای اسلامی شهر اجرای عملیات تجدید نوسازی شهر مینودشت را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط ، دفاتر فنی- مهندسی تحت پوشش سازمان نظام مهندسی واگذار نماید.

 

1) مبلغ پیمان۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال (دو میلیارد ریال)

۲) مهلت قبول پیشنهادات تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۶٫۱۱٫۳ می باشد. پیشنهاددهندگان مکلفند مبلغ پیشنهادی خود را با خط خوانا نوشته و بدون قلم خوردگی در پاکات الف، ب، ج به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

۳) به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴) شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به شماره حساب ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ بنام شهرداری مینودشت نزد بانک رفاه واریز و فیش مربوطه را ضمیمه اسناد نمایند.

۵) کلیه هزینه های چاپ فرم ها بعهده پیمانکار می باشد.

۷) شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

۸) پرداخت وجه منوط به گواهی واحد نوسازی خواهد بود.

۹) کلیه حقوق دولتی از قبیل: بیمه و مالیات بعهده پیمانکار خواهد بود.

۱۰) در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد سپرده نفرات اول، دوم و سوم به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۱) هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۱۲) اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ .

۱۳) پیشنهادات واصله روز چهارشنبه مورخه ۹۶٫۱۱٫۴ رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

۱۴) در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد امور مالی (۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳) تماس حاصل نمائید.

 

سید علی اصغر موسوی

شهردار مینودشت

ضمیمه ۱

ضمیمه  ۲

ضمیمه ۳

ضمیمه ۴

ضمیمه ۵

ضمیمه ۶

ضمیمه ۷

ضمیمه ۸

ضمیمه ۹

ضمیمه ۱۰

 

*******************

« آگهی مزایده کتبی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۲) مصوبه شماره ۱۹ مورخ  ۹۶٫۸٫۲ شورای اسلامی شهر مینودشت           تعداد ۵/پنج غرفه بازار روز جنب کتابخانه عمومی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی بصورت استیجاری یکساله جهت فروش میوه و تره بار واگذار نماید. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا  پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۶٫۱۰٫۲ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

 

ردیف

 

آدرس

 

غرفه

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه ماهانه (ریال)

جمع اجاره غرفه مدت ۱۲ ماهه

مبلغ سپرده واریزی (ریال)

۱

خ پاسداران- جنب کتابخانه عمومی ۱ ۲۰ ۲۰۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۱۲۰/۰۰۰

۲

خ پاسداران- جنب کتابخانه عمومی

۲

۲۰

۲۰۰/۰۰۰

۲/۴۰۰/۰۰۰

۱۲۰/۰۰۰

۳

خ پاسداران- جنب کتابخانه عمومی

۳

۲۰

۲۰۰/۰۰۰

۲/۴۰۰/۰۰۰

۱۲۰/۰۰۰

۴

خ پاسداران- جنب کتابخانه عمومی

۴

۲۰

۲۰۰/۰۰۰

۲/۴۰۰/۰۰۰

۱۲۰/۰۰۰

۵

خ پاسداران- جنب کتابخانه عمومی

۵

۲۰

۲۰۰/۰۰۰

۲/۴۰۰/۰۰۰

۱۲۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۹۶٫۱۰٫۳  باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 8. برنده مزایده اجاره غرفه ها موظفند نسبت به تمیزی سرویس های بهداشتی جنب غرفه ها، جمع آوری زباله و مواد زائد و پسماند محل مورد اجاره را بصورت روزانه اقدام نمایند.
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سید علی اصغر موسوی

شهردار مینودشت

****************************

آگهی تجدید مزایده فروش آهن آلات اسقاطی

شهرداری منیودشت به استناد بند «۳» مصوبه شماره ۱۶ مورخ ۹۶٫۷٫۲۲  شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد مقداری ازآهن آلات اسقاطی را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۹۶٫۹٫۲۷  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف

شـــــرح

 

قیمت پایه هر کیلوگرم مبلغ کل

مبلغ واریزی سپرده

۱

مقداری آهن آلات اسقاطی

۹۰۰۰ ریال

——

۲/۲۵۰/۰۰۰

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ  ۹۶٫۹٫۲۸  با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند .

سید علی اصغر موسوی

شهردار مینودشت

*************************************************

« آگهی مزایده کارگاه سنگ شکن »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۲۳ مورخ ۹۶٫۸٫۱۶  شورای اسلامی شهر بهره برداری از کارگاه سنگ شکن شهرداری را به اشخاص و یا شرکتهای واجد شرایط به مدت یکسال بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا  پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۹۶٫۹٫۱۳ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات  با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز سه شنبه مورخه ۹۶٫۹٫۱۴  رأس ساعت ۱۳ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

ردیف

 

شـــــرح

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

 

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

 

۱

 

 

کارگاه سنگ شکن شهرداری

کیلومتر ۵ جاده گنبد به مینودشت

۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مرکزی بنام شهرداری مینودشت

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

***********************************

« آگهـی تجدید مزایده عمومی »

شهرداری مینودشت به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۱۵ مورخ  ۹۶٫۷٫۱۸ شورای اسلامی شهر مینودشت درنظر دارد اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه تنگه چهل چای خود را با شرایط ذیل برای مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۶٫۹٫۷ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است کل مبلغ قرارداد را به صورت قسط اول در هنگام عقد قرارداد ۵۰% نقداً به حساب شهرداری واریز نماید و الباقی را طی دو فقره چک با فاصله یک ماه به حساب شهرداری واریز و تسویه نماید.
 5. مستأجر می بایست کلیه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله ها از محوطه تفرجگاه، نظافت سرویس های بهداشتی و بیمه مسئولیت حوادث در محوطه مزبور را انجام دهد.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7.  متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 8. اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ ۸٫ پیشنهادات واصله روز چهارشنبه مورخه  ۹۶٫۹٫۸  رأس ساعت ۱۳ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 ردیف
 شـــــرح
قیمت پایه (ریال)
مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)
شمـاره حسـاب واریز سپـرده
۱ اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه تنگه چهل چای ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سید علی اصغر موسوی

شهردار مینودشت

**********************

آگهی مزایده فروش آهن آلات اسقاطی

شهرداری منیودشت به استناد بند «۳» مصوبه شماره ۱۶ مورخ ۹۶٫۷٫۲۲  شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد مقداری ازآهن آلات اسقاطی را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۶٫۹٫۷  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

 

ردیف

 

شـــــرح

 

قیمت پایه هر کیلوگرم مبلغ کل

مبلغ واریزی سپرده

۱

مقداری آهن آلات اسقاطی

۹۰۰۰ ریال

——

۲/۲۵۰/۰۰۰

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ  ۹۶٫۹٫۸  باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانندبه آدرس WWW.minoodasht.ir مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند .

سید علی اصغر موسوی

شهردار مینودشت

**************

« آگهـی مزایده عمومی »

شهرداری مینودشت به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۱۵ مورخ  ۹۶٫۷٫۱۸ شورای اسلامی شهر مینودشت درنظر دارد اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه تنگه چهل چای خود را با شرایط ذیل برای مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۶٫۸٫۱۶ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است کل مبلغ قرارداد را به صورت قسط اول در هنگام عقد قرارداد ۵۰% نقداً به حساب شهرداری واریز نماید و الباقی را طی دو فقره چک با فاصله یک ماه به حساب شهرداری واریز و تسویه نماید.
 5. مستأجر می بایست کلیه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله ها از محوطه تفرجگاه، نظافت سرویس های بهداشتی و بیمه مسئولیت حوادث در محوطه مزبور را انجام دهد.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7.  متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 8. اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ ۸٫ پیشنهادات واصله روز چهارشنبه مورخه  ۹۶٫۸٫۱۷  رأس ساعت ۱۳ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

 ردیف
 شـــــرح
قیمت پایه (ریال)
مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)
شمـاره حسـاب واریز سپـرده

۱

اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه تنگه چهل چای

۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

*******************************************************

آگهـی تجدید مـزایده کتبـی

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۳۱۲ مورخ ۹۶٫۴٫۲۴   شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد ۲/دو قطعه زمین کشاورزی بمساحت ۳/سه هکتار را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به اجاره کشت بدهد . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۹۶٫۶٫۱۳  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف آدرس مساحت عرصه قیمت پایه هر هکتار مبلغ کل قیمت مبلغ واریزی سپرده
۱ جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه ۲ هکتار ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰
۲ جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه ۱ هکتار ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۹۶٫۶٫۱۴ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 8. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند

**********************************************************

«  آگهـی  تجدید منـاقصـه »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۳۰۷ مورخ ۹۶٫۴٫۱  شورای اسلامی شهر اجرای عملیات مشروحه طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به مدت یکسال واگذار نماید.

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه  ۹۶٫۶٫۴  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز سه شنبه مورخه ۹۶٫۶٫۵   رأس ساعت ۱۳ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد
 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر  (شامل میدان الزهراء، پارک های مینو، شقایق، کوهستان، استراحتگاه، لاله و عرفان، شهریار، بلوار شهید صفائی، میدان مرکزی و میدان مدرس

۷۳/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت
ایـرج شفیـع پور

شهـردار مینـودشت

ضمیمه اسناد مناقصه

*****************************************

 

آگهـی مـزایده کتبـی

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۳۱۲ مورخ ۹۶٫۴٫۲۴   شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد ۲/دو قطعه زمین کشاورزی بمساحت ۳/سه هکتار را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به اجاره کشت بدهد . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۶٫۵٫۲۴  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف  

آدرس

مساحت عرصه  

قیمت پایه هر هکتار

 

مبلغ کل قیمت

 

مبلغ واریزی سپرده

۱ جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه ۲ هکتار ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰
۲ جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه ۱ هکتار ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۹۶٫۵٫۲۵ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 8. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

*********************************

***  آگهی های مزایده و مناقصه به اتمام رسیده  ***

 

« آگهـی منـاقصـه»

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۴) مصوبه شماره ۳۰۴ مورخ ۹۶٫۳٫۲۳ شورای اسلامی شهر مینودشت اجرای پروژه حصارکشی، محوطه سازی، جدول کشی و فضای سبز کارخانه زون شرقی واقع در سایت شرقی زباله در مسیر آزادشهر به مینودشت را از طریق مناقصه عمومی و استعلام بهاء به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۶٫۴٫۲۷   به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز چهارشنبه مورخه ۹۶٫۴٫۲۸  رأس ساعت ۱۳ظهر در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

پروژه حصارکشی، محوطه سازی، جدول کشی و فضای سبز کارخانه زون شرقی

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

دریافت اسناد مناقصه

 نقشه فنس کشی

فنس کشی

×××××××××××××××××

« آگهـی منـاقصـه»

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند(۴) مصوبه شماره ۳۰۴ مورخ ۹۶٫۳٫۲۳   شورای اسلامی شهر مینودشت اجرای پروژه تکمیل کف سازی سالن ها و زمین دپوی کود کارخانه زون شرقی واقع در سایت شرقی زباله در مسیر آزادشهر به مینودشت را از طریق مناقصه عمومی و استعلام بهاء به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۶٫۴٫۲۷ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات  با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز چهارشنبه مورخه ۹۶٫۴٫۲۸   رأس ساعت۱۳ظهر در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

پروژه تکمیل کف سازی سالن ها و زمین دپوی کود کارخانه زون شرقی در مسیر آزادشهر به مینودشت

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

دریافت اسناد مناقصه

نقشه وبرآورد کف سازی سالن تخمیر و محل دپو

××××××××××××

« آگهـی منـاقصـه»

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۴) مصوبه شماره ۳۰۴ مورخ ۹۶٫۳٫۲۳  شورای اسلامی شهر مینودشت اجرای مناقصه احداث سالن تولید کود نرم و انبار مربوطه کارخانه زون شرقی واقع در سایت شرقی زباله در مسیر آزادشهر به مینودشت را از طریق مناقصه عمومی و استعلام بهاء به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۶٫۴٫۲۷  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز چهارشنبه مورخه ۹۶٫۴٫۲۸   رأس ساعت۱۳ظهر در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

 

 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

 

پروژه مناقصه احداث سالن تولید کود نرم و انبار مربوطه کارخانه زون شرقی

۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

دریافت اسناد مناقصه

نقشه و برآورد سوله کود نرم

ضمائم ۱

ضمائم ۲

ضمائم ۳

ضمائم ۴

ضمائم ۵

ضمائم ۶

ضمائم ۷

ضمائم ۸

ضمائم ۹

ضمائم ۱۰

ضمائم ۱۱

ضمائم ۱۲

ضمائم ۱۳

××××××××××××××

« آگهـی منـاقصـه»

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند(۴) مصوبه شماره ۳۰۴ مورخ۹۶٫۳٫۲۳  شورای اسلامی شهر مینودشت اجرای پروژه احداث تعمیرگاه و آشیانه انبار لوازم یدکی کارخانه زون شرقی واقع در سایت شرقی زباله در مسیر آزادشهر به مینودشت را از طریق مناقصه عمومی و استعلام بهاء به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات  با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز چهارشنبه مورخه ۹۶٫۴٫۲۸  رأس ساعت۱۳ظهر در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

 

پروژه احداث تعمیرگاه وآشیانه انبار لوازم یدکی کارخانه زون شرقی

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

دریافت فایل اسناد مناقصه

ضمائم ۱

ضمائم ۲

ضمائم ۳

ضمائم ۴

ضمائم ۵

ضمائم ۶

ضمائم ۷

ضمائم ۸

ضمائم ۹

ضمائم ۱۰

ضمائم ۱۱

ضمائم ۱۲

ضمائم برآورد آشیانه و تعمیرگاه

***********************

***  آگهی های مزایده و مناقصه به اتمام رسیده   ***

« آگهـی تجدید مناقصه رفت و روب سطح شهر مینودشت »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۴) مصوبه شماره ۲۹۶ مورخه ۹۶٫۲٫۲ شورای اسلامی شهر اجرای عملیات مشروحه طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به مدت یکسال واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۶٫۳٫۲۰ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه ۹۶٫۳٫۲۱  رأس ساعت ۱۳ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

 

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

پاکسازی، نظافت و رفت و روب، حمل و جمع آوری زباله، خاک، شاخه، برگ و علفهای هرز و شستشوی تابلو و مخازن

(محدوده شمال شرقی و غربی مینودشت)

۱۴۸/۰۰۰/۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

دریافت اسناد مناقصه عمومی

دریافت ریزمقادیر و احجام خدمات شهری و آنالیز پیشنهادات

ایـرج شفیـع پور

شهـردار مینـودشت

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

« آگهـی مناقصه رفت و روب سطح شهر مینودشت »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۴) مصوبه شماره ۲۹۶ مورخه ۹۶٫۲٫۲ شورای اسلامی شهر اجرای عملیات مشروحه طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به مدت یکسال واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۶٫۲٫۳۱ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز دوشنبه مورخه ۹۶٫۳٫۱  رأس ساعت ۱۳ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

 

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

پاکسازی، نظافت و رفت و روب، حمل و جمع آوری زباله، خاک، شاخه، برگ و علفهای هرز و شستشوی تابلو و مخازن

(محدوده شمال شرقی و غربی مینودشت)

۱۴۸/۰۰۰/۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

دریافت اسناد مناقصه عمومی

دریافت ریزمقادیر و احجام خدمات شهری و آنالیز پیشنهادات

ایـرج شفیـع پور

شهـردار مینـودشت

______________________

***

« آگهـی منـاقصـه»

شهرداری مینودشت درنظر دارد اجرای پروژه احداث ساخت و نصب سوله به ابعاد ۲۵*۱۴۰ به تعداد ۲ دهنه مجموعاً به متراژ ۷۰۰۰ مترمربع با ارتفاع دیواره ۵ و تاج ۷/۵متر بصورت تفصیلی ذیل با پوشش سقف واقع در سایت شرقی زباله در مسیر آزادشهر به مینودشت را از طریق مناقصه عمومی و استعلام بهاء به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 7. شرکت کنندگان در مناقصه جهت کسب دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی شهرداری مینودشت مراجعه فرمایند .
 8. پیشنهادات واصله روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۲۶رأس ساعت ۱۰ صبح  در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

ایرج شفیع پور
شهردار مینودشت

 

________________________________________________________

آگهـــی مـزایـده کتبی

شهرداری منیودشت به استناد بند «۳» مصوبه شماره ۲۶۵ مورخ ۹۵/۰۸/۱۸  شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد نسبت به واگذاری قسمتی از محوطه پارک گل (کشتارگاه) شهربازی با شرایط مشروحه زیر را از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط به صورت استیجاری یکساله (جهت شهربازی) واگذار نماید، داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید، نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۹/۳۰  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

ردیف  

آدرس

مساحت عرصه(مترمربع) قیمت پایه هر ماه

جهت اجاره

 

مبلغ کل (ریال)

 

مبلغ واریزی سپرده

 

1

خیابان بعثت – پارک گل

(کشتارگاه- محوطه شهربازی)

۸۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰

شش ماه اول سال

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰
 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ظهر روز چهارشنبه مورخ  ۹۵/۱۰/۰۱  باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ یکساله اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 7. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانندبه واحد مالی شهرداری مراجعه و با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند .

***********************************

آگهـــی مـزایـده کتبـی

شهرداری مینودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۱۵۷ مورخ ۹۴٫۴٫۶ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد یک دهنه مغازه تجاری با انشعاب برق مستقل وگاز و آب مشترک احداثی در پلاک ثبتی شماره ۸۵۴/۳۵ اصلی حوزه ۹ ثبتی مینودشت را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۵٫۹٫۲ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

ردیف  

آدرس

مساحت عرصه(مترمربع) قیمت پایه هر متر (ریال) مبلغ کل (ریال) مبلغ واریزی سپرده (ریال)
۱ یک دهنه مغازه تجاری _ خ ولیعصر (داخل پاساژ محمود قزلسفلو) ۷۳/۱۷ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ۸۸۶۵۰۰۰۰۰ ۴۶۵۰۰۰۰۰
 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۹٫۳ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 8. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳  کد ۰۱۷  تماس حاصل نمایند .

 

                                                                                                                             ایرج شفیع پور
شهـردار مینـودشت

 

« تجدید آگهـی مـزایده عمـومی- نوبت دوم »

شهرداری مینودشت درنظر دارد برابر بند (۲) مصوبه شماره ۲۵۱ مورخ ۳۰/۰۵/۹۵ شورای اسلامی شهر مینودشت کارگاه سنگ شکن شهرداری را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال به اشخاص و شرکتهای واجد شرایط بصورت استیجاری واگذار نماید.

۱) مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ می باشد. پیشنهاددهندگان مکلفند مبلغ پیشنهادی خود را با خط خوانا نوشته و بدون قلم خوردگی به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

۲) شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ ۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به شماره حساب ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ بنام شهرداری مینودشت نزد بانک رفاه واریز و فیش مربوطه را ضمیمه اسناد نمایند.

۳) شرکت کنندگان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس    حاصل نمایند.

ایرج شفیع پور
شهردار مینودشت

***********************************************************

آگهـــی مـزایـده

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۲۵۳ مورخ ۰۹/۰۶/۹۵ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد وسایل شهربازی (دست دوم) را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۰۳/۰۸/۹۵ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف  

عنوان

 

قیمت پایه (ریال) مبلغ واریزی سپرده (ریال)
۱ چرخ و فلک ۱۰ متر و ۱۰ صندلی دو نفره ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۷۵۰/۰۰۰
۲ چرخ و فلک دوار با قد شعاع ۴/۵ متر و ۷ پایه قو ۴۵/۰۰۰/۰۰۰
۳ تاب دوار زنجیره ای دارای ۱۷ صندلی آهنی ۴۵/۰۰۰/۰۰۰
 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ظهر روز سه شنبه مورخ ۰۴/۰۸/۹۵ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد.
 8. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

 ایرج شفیع پور
شهردار مینودشت

****************************

« آگهـی تجدید مزایده کارگاه سنگ شکن »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۲) مصوبه شماره ۲۵۱ مورخ ۹۵٫۵٫۳۰ شورای اسلامی شهر بهره برداری از کارگاه سنگ شکن شهرداری را به اشخاص و یا شرکتهای واجد شرایط به مدت یکسال بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا  پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۵٫۷٫۲۴ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز یک شنبه مورخه ۹۵/۷/۲۵ رأس ساعت ۱۲ظهر در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
ردیف  

شـــــرح

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

 

۱

 

 

کارگاه سنگ شکن شهرداری

کیلومتر ۵ جاده گنبد به مینودشت

۱۲۸۰۰۰۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مرکزی بنام شهرداری مینودشت

ایرج شفیع پور – شهردار مینودشت

**************************************************************

آگهــی مـزایـده کتبی اجاره زمین کشاورزی

شهرداری منیودشت به استناد بند «۳» مصوبه شماره ۲۵۱ مورخ ۹۵٫۵٫۳۰ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد ۲/دو قطعه زمین کشاورزی بمساحت ۳/سه هکتار را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به اجاره کشت بدهد . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۶٫۳۱ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

ردیف  

آدرس

مساحت عرصه قیمت پایه هر هکتار مبلغ کل قیمت مبلغ واریزی سپرده
۱ جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه

۲ هکتار

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲ جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه

۱ هکتار

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۲ظهر روز پنج شنبه مورخ ۹۵٫۷٫۱ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .

۸٫ علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانندبا شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند

*****************************************

« آگهـی مزایده کارگاه سنگ شکن »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۲) مصوبه شماره ۲۵۱ مورخ ۹۵٫۵٫۳۰ شورای اسلامی شهر بهره برداری از کارگاه سنگ شکن شهرداری را به اشخاص و یا شرکتهای واجد شرایط به مدت یکسال بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا  پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۵٫۶٫۳۱ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز پنج شنبه مورخه ۹۵/۷/۱ رأس ساعت ۱۲ظهر در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

ردیف  

شـــــرح

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

 

۱

 

 

کارگاه سنگ شکن شهرداری

کیلومتر ۵ جاده گنبد به مینودشت

۱۲۸۰۰۰۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مرکزی بنام شهرداری مینودشت

ایرج شفیع پور – شهردار مینودشت

**********************************************************

 

« آگهـی تجـدید منـاقصـه»

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۲۴۲ مورخ ۹۵٫۴٫۱۹ شورای اسلامی شهر اجرای عملیات مشروحه طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به مدت یکسال واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۵٫۶٫۱۳ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ داخلی ۱۱۸ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه ۹۵٫۶٫۱۴ رأس ساعت ۱۳ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

ردیف  

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر (شامل میدان الزهراء، پارک های مینو، شقایق، کوهستان، استراحتگاه، لاله و عرفان) ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت
ایـرج شفیـع پور

شهـردار مینـودشت

جهت دریافت ضمیمه اسناد مناقصه اینجا  کلیک کنید .

*****************

« آگهـی منـاقصـه»

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۲۴۲ مورخ ۹۵٫۴٫۱۹  شورای اسلامی شهر اجرای عملیات مشروحه طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به مدت یکسال واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۵٫۵٫۲۳  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

ردیف

 شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت

در مناقصه (ریال)

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر (شامل میدان الزهراء، پارک های مینو، شقایق، کوهستان، استراحتگاه، لاله و عرفان)

۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد مالی مراجعه یا با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳  داخلی ۱۱۸ تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه ۹۵٫۵٫۲۴  رأس ساعت ۱۳ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

جهت دریافت ضمیمه اسناد مناقصه اینجا  کلیک کنید .

 

*****************************************************

« آگهـی مزایده حضوری »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۲۲۷ مورخ ۹۵٫۲٫۱۸ شورای اسلامی شهر مینودشت یکدستگاه پژو پارس مدل ۱۳۸۹ و یکدستگاه پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۸ را از طریق مزایده حضوری با شرایط ذیل به فروش برساند.

 • شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۵٫۴٫۲ جهت شرکت در مزایده به صورت نقدی سپرده واریز نمایند.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 • جلسه کمیسیون روز پنج شنبه مورخه ۹۵٫۴٫۳  رأس ساعت ۱۲ظهر در محل پارکینگ شهرداری مینودشت برگزار خواهد شد.
 •  

  ردیف

   

  شـــــرح

  مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)  

  شمـاره حسـاب واریز سپـرده

   

  ۱

   

  پژوپارس مدل ۱۳۸۹

   

  12/000/000

   

  حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵  نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

   

  ۲

   

  پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۸

   

  10/000/000

ایـرج شفیـع پور

شهـردار مینـودشت

****************

آگهـــی تجدید مـناقصه

شهرداری منیودشت به استناد  مصوبه شماره ۲۱۴ مورخ ۹۵/۰۱/۱۴ شورای اسلامی شهر مینودشت  اجرای عملیات مشروجه طبق جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تاییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند ، به مدت یکسال واگذار نماید .

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۵/۰۲/۲۶ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند .

۱ – شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .

۲ – به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۳ –  هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

۴ – در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضیط خواهد شد .

۵ – علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳  – ۰۱۷ تماس حاصل نمایند.

۶ – سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

۶ – پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۲ظهر روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۷  در محل کمیسیون بازگشائی خواهد شد .

ردیف

شـرح عملیات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) شماره حساب واریز سپرده
۱ پاکسازی ، نظافت و رفت و روب ، جمل و جمع آوری زباله ، خاک ، شاخه ، برگ و علفهای هرز و شستشوی تابلو و مخازن (محدوده شمال شرقی و غربی مینودشت ) ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰

 

حساب جاری  ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 

 ضمائم اسناد مناقصه

ضمیمه ۱

ضمیمه ۲

ضمیمه ۳

ضمیمه ۴

ضمیمه ۵

ضمیمه

*********************************************

« آگهـی مزایده جایگاه های CNG 

۱ و ۲   شهرداری مینودشت »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۲۲۲ مورخ  ۹۵٫۱٫۲۸ شورای اسلامی شهربهره برداری از جایگاه اول و دوم گاز طبیعی CNG را به شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشند به مدت یکسال واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه۹۵٫۲٫۲۹  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات بیشتر یا با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز پنج شنبه مورخه ۹۵٫۲٫۳۰  رأس ساعت ۱۲ظهر در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 8.  

  ردیف

   

  شـــــرح

  مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)  

  شمـاره حسـاب واریز سپـرده

   

  ۱

  جایگاه CNG شماره (۱)

  ابتدای جاده گنبد به مینودشت

  ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰

   

   

  حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

   

  ۲

  جایگاه CNG شماره (۲)

  کمربندی، روبروی هتل استقلال

  ۱۱۲/۲۰۰/۰۰۰

   

  ایـرج شفیـع پور

  شهـردار مینـودشت

   

دریافت اسناد مزایده جایگاه CNG اول

دریافت اسناد مزایده جایگاه CNG دوم

 

آگهـــی مـناقصه

شهرداری منیودشت به استناد  مصوبه شماره ۲۱۴ مورخ ۹۵/۰۱/۱۴ شورای اسلامی شهر مینودشت  اجرای عملیات مشروجه طبق جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تاییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند ، به مدت یکسال واگذار نماید .

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۵/۰۲/۰۸ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند .

 

1 – شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .

۲ – به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۳ –  هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

۴ – در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضیط خواهد شد .

۵ – علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳  – ۰۱۷ تماس حاصل نمایند.

۶ – سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

۶ – پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۲ظهر روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۹  در محل کمیسیون بازگشائی خواهد شد .

 

 

ردیف

شرح عملیات یا پروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) شماره حساب واریز سپرده
۱ پاکسازی ، نظافت و رفت و روب ، جمل و جمع آوری زباله ، خاک ، شاخه ، برگ و علفهای هرز و شستشوی تابلو و مخازن (محدوده شمال شرقی و غربی مینودشت ) ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰

 

حساب جاری  ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 

 ضمائم اسناد مناقصه

ضمیمه ۱

ضمیمه ۲

ضمیمه ۳

ضمیمه ۴

ضمیمه ۵

ضمیمه ۶

************************************

آگهـــی مـزایـده کتبی

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۲۱۴ مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ شورای اسلامی شهر مینودشت  در نظر دارد نسبت به واگذاری قسمتی از محوطه پارک لاله جهت نصب قصر بادی با شرایط مشروحه زیر را از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط به صورت استیجاری یکساله واگذار نماید، داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید، نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۱۴ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف  

آدرس

مساحت عرصه(مترمربع)  

قیمت پایه هر متر

 

مبلغ کل

 

مبلغ واریزی سپرده

۱

خیابان شهداء – پارک لاله

۵۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۱۸۰۰۰۰۰۰

۹۰۰۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ظهر روز یک شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۱۵ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ یکساله اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 8. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳  – ۰۱۷ تماس حاصل نمایند .

ایرج شفیع پور  ،  شهردار مینودشت

آگهـــی مـزایـده کتبی

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۲۰۸ مورخ ۹۴/۱۱/۲۰  شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک باب مغازه تجاری واقع در خیابان ولیعصر، پاساژ محمود قزلسفلو با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط به صورت استیجاری یکساله واگذار نماید، اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۱۲/۹۴  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

ردیف  

آدرس

مساحت عرصه قیمت پایه

هر ماه اجاره

مبلغ کل قیمت در یکسال مبلغ واریزی سپرده
۱ خیابان ولیعصر، داخل پاساژ محمود قزلسفلو ۱۷/۷۳ مترمربع ۲/۷۵۰/۰۰۰

 

33/000/000

 

1/650/000

 

 

1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .

۲٫  پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۲۰ اسفند ۹۴  باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 2. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 3. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ یکساله اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 4. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در                غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 5. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 6. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد درآمد ) مراجعه و یا با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند.

ایرج شفیع پور

شهـردار مینـودشت

******************************

آگهـــی مـزایـده کتبی بخشی از محوطه پارک لاله واقع در خیابان شهداء را جهت آموزش فوتبال

شهرداری منیودشت به استناد بند «۲» مصوبه شماره ۱۹۲ مورخ ۲۴/۰۹/۹۴ شورای اسلامی شهر در نظر دارد بخشی از محوطه پارک لاله واقع در خیابان شهداء را جهت آموزش فوتبال با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به موسسات مرتبط با امر ورزش فوتبال استجاری واگذار نماید . موسساتی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ  ۹۴/۱۲/۱۱   به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

ردیف آدرس مساحت عرصه قیمت پایه هر ماه اجاره مبلغ کل قیمت در یکسال  مبلغ واریزی سپرده
۱  خیابان شهداء- پارک لاله ۲۷۰۰ مترمربع  ۱۵۰۰۰۰۰  ۱۸۰۰۰۰۰۰  ۹۰۰۰۰۰
 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۲   باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ یکساله اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 8. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد درآمد ) مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند .

ایرج شفیع پور

شهـردار مینـودشت

 

*******************

آگهـــی مـزایـده کتبی بخشی از محوطه پارک لاله واقع در خیابان شهداء را جهت آموزش فوتبال

شهرداری منیودشت به استناد بند «۲» مصوبه شماره ۱۹۲ مورخ ۲۴/۰۹/۹۴ شورای اسلامی شهر در نظر دارد بخشی از محوطه پارک لاله واقع در خیابان شهداء را جهت آموزش فوتبال با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به اجاره بدهد . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

ردیف

آدرس

مساحت عرصه قیمت پایه هر ماه اجاره مبلغ کل قیمت در یکسال  مبلغ واریزی سپرده
۱  خیابان شهداء- پارک لاله ۲۷۰۰ مترمربع  ۱۵۰۰۰۰۰  ۱۸۰۰۰۰۰۰  ۹۰۰۰۰۰
 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۲۵/۱۱/۹۴ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ یکساله اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 8. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد درآمد ) مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند .

 

ایرج شفیع پور

شهـرداری مینـودشت

 

 

آگهـــی تجدید مـزایـده عمومی – نوبت دوم

شهرداری منیودشت به استناد بند «۳» مصوبه شماره ۶۰ مورخ ۹۳/۲/۶ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد ۴/چهار حلقه لاستیک لودر L120 مستعمل   را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند .

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را تا پایان  وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۲۳ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

ردیف

شـــــــــــــــــرح

قیمت پایه(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

شماره حساب واریز سپرده

۱ دو حلقه لاستیک لودر L120 هر حلقه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال هر حلقه ۵۰۰۰۰۰ ریال حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ بانک رفاه شعبه مینودشت به نام شهرداری مینودشت
۲ دو حلقه لاستیک لودر L120 هر حلقه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال  هر حلقه ۳۰۰۰۰۰ ریال  حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ بانک رفاه شعبه مینودشت به نام شهرداری مینودشت
 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ روز یک شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۲۴ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 8. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۲۲۵۸۶۰ – ۳۵۲۲۲۱۲۳ با کد ۰۱۷  و داخلی ۱۱۸ امورمالی شهرداری مینودشت تماس حاصل نمائید .

ایرج شفیع پور

شهردار مینودشت

************************************************************

آگهـــی مـزایـده کتبی اجاره دو قطعه زمین

شهرداری منیودشت به استناد بند «۲» مصوبه شماره ۱۶۷ مورخ ۹۴/۶/۷ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد ۲/دو قطعه زمین کشاورزی بمساحت ۳/سه هکتار را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به اجاره کشت بدهد . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۷/۲۶ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

ردیف

آدرس

مساحت عرصه

قیمت پایه هر هکتار

مبلغ کل قیمت

مبلغ واریزی سپرده

۱ جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه ۲ هکتار  ۱۸۰۰۰۰۰۰  ۳۶۰۰۰۰۰۰  ۱۸۰۰۰۰۰
۲ جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه ۱ هکتار  ۱۸۰۰۰۰۰  ۱۸۰۰۰۰۰  ۹۰۰۰۰۰
 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۷/۲۷ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده مستأجر می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .

ایرج شفیع پور

شهردار مینودشت

**************************************************************************************

آگهی مزایده فروش آهن آلات اسقاطی

شهرداری مینودشت  به استناد بند ۱ مصوبه شماره ۱۶۵ مورخ ۹۴٫۵٫۳۱ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد مقداری از آهن آلات اسقاطی را از طریق مزایده بفروش برساند .

۵۰۰۰ کیلو گرم آهن آلات اسقاطی                        مبلغ واریزی سپرده : ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

مهلت شرکت در مزایده : پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۴٫۷٫۲۹

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳بعدازظهر روز پنج شنبه مورخ ۹۴٫۷٫۳۰ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانندبا تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳  – ۰۱۷ تماس حاصل نمایند .

ایرج شفیع پور

شهـرداری مینـودشت

 

*********************************

« آگهـی  تجدید مزایده کارگاه سنگ شکن » ( نوبت سوم )

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۲) مصوبه شماره ۱۵۵ مورخ ۹۴٫۳٫۳۰   شورای اسلامی شهر بهره برداری از کارگاه سنگ شکن شهرداری را به اشخاص و یا شرکتهای واجد شرایط به مدت یکسال بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا  پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه  ۹۴٫۷٫۱۱    به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

شرکت کنندگان درمزایده برای کسب اطلاعات  بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۸۱۹۰- ۳۵۲۲۵۸۶۰ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.

– پیشنهادات واصله روز  یکشنبه مورخه  ۹۴٫۷٫۱۲   رأس ساعت ۱۳ بعدازظهر در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

موقعیت جغرافیایی کارگاه سنگ شکن شهرداری  : کیلومتر ۵ جاده گنبد به مینودشت

مبلغ سپرده شرکت در مزایده  : ۱۲۶ میلیون ریال

شمـاره حسـاب واریز سپـرده :  حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مرکزی بنام شهرداری مینودشت

 

ایرج شفیع پور – شهردار مینودشت

***************************************

آگهـــی مـزایـده کتبی فروش یک قطعه زمین (نوبت اول )

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۳۰ مورخ ۹۲٫۱۰٫۷   شورای اسلامی شهر مینودشت ر در نظر دارد تعداد دو قطعه زمین را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۴٫۷٫۱۱  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف آدرس مساحت عرصه قیمت پایه هر متر مبلغ کل مبلغ واریزی سپرده
۱ یک قطعه زمین – خ شهیدآوینی ۲۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پاکت های مزایده رأس ساعت  ۱۴ظهر روز یکشنبه مورخ ۹۴٫۷٫۱۲   باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.

*********************************************************************

آگهـــی تجدیدمـزایـده کتبی یک قطعه زمین (نوبت اول )

شهرداری منیودشت به استناد بند «۳» مصوبه شماره ۱۵۹ مورخ ۹۴٫۴٫۲۳ شورای اسلامی شهر مینودشت ر در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۴٫۷٫۱۱  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف

آدرس

مساحت عرصه

قیمت پایه هر متر

مبلغ کل

مبلغ واریزی سپرده

۱ یک قطعه زمین – خ بعثت شرقی – کوچه شهیدالیاسی ۲۴۵/۳۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۵۳۹/۶۶۰/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳بعدازظهر روز یک شنبه مورخ ۹۴٫۷٫۱۲ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانندبا تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳  – ۰۱۷ تماس حاصل نمایند .

ایرج شفیع پور

شهـرداری مینـودشت

*************************************************************************

آگهـــی تجدید مـزایـده کتبی یک دهنه مغازه تجاری(نوبت اول )

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۱۵۷ مورخ ۹۴٫۴٫۶  شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد یک دهنه مغازه تجاری با انشعاب برق مستقل وگاز و آب مشترک احداثی در پلاک ثبتی شماره ۸۵۴/۳۵ اصلی حوزه ۹ ثبتی مینودشت را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۴٫۷٫۱۱ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف

آدرس

مساحت عرصه

قیمت پایه هر متر

مبلغ کل

مبلغ واریزی سپرده

۱ یک دهنه مغازه تجاری _ خ ولیعصر (داخل پاساژ محمود قزلسفلو) ۱۷/۷۳ مترمربع ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸۸۶/۵۰۰/۰۰۰ ۴۶/۵۰۰/۰۰۰
 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴بعدازظهر روز یک شنبه مورخ ۹۴٫۶٫۱۲ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳۰۱۷  تماس حاصل نمایند .

ایرج شفیع پور

شهـردار مینـودشت

« آگهـی تجدید منـاقصـه»

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۹ مورخ ۲۳/۴/۹۴ عملیات آسفالت خیابانهای سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۲۱/۶/۱۳۹۴ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید

– پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه ۲۲/۶/۱۳۹۴ رأس ساعت ۱۴بعدازظهر در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

ردیف  شــرح عملیـات یا پـروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  شمـاره حسـاب واریز سپـرده
 ۱

اجرای آسفالت معابر سطح شهر مینودشت

۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

ایـرج شفیـع پور

شهـردار مینـودشت

*****************************************

 

« آگهـی منـاقصـه عمومی خرید آسفالت »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۹ مورخ ۹۴٫۴٫۲۳  خرید آسفالت خیابانهای سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخه ۹۴٫۶٫۲۲  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف  شــرح عملیـات یا پـروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  شمـاره حسـاب واریز سپـرده
 ۱ خرید آسفالت بمبلغ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

دریافت  اسناد مناقصه آسفالت خیابانهای سطح شهر

************************************************************************

 

*******************************************

آگهـــی تجدیدمـزایـده کتبی یک قطعه زمین

شهرداری منیودشت به استناد بند «۳» مصوبه شماره ۱۵۹ مورخ ۹۴٫۴٫۲۳ شورای اسلامی شهر مینودشت ر در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۴٫۶٫۱۴  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف

آدرس

مساحت عرصه

قیمت پایه هر متر

مبلغ کل

مبلغ واریزی سپرده

۱ یک قطعه زمین – خ بعثت شرقی – کوچه شهیدالیاسی ۲۴۵/۳۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ۵۳۹/۶۶۰/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴بعدازظهر روز یک شنبه مورخ ۹۴٫۶٫۱۵ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانندبا تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳  – ۰۱۷ تماس حاصل نمایند .

ایرج شفیع پور

شهـرداری مینـودشت

************************************************

« آگهـی  تجدید مزایده کارگاه سنگ شکن » ( نوبت اول )

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۲) مصوبه شماره ۱۵۵ مورخ ۹۴٫۳٫۳۰   شورای اسلامی شهر بهره برداری از کارگاه سنگ شکن شهرداری را به اشخاص و یا شرکتهای واجد شرایط به مدت یکسال بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا  پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۴٫۶٫۳    به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

شرکت کنندگان درمزایده برای کسب اطلاعات  بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۸۱۹۰- ۳۵۲۲۵۸۶۰ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.

– پیشنهادات واصله روز چهار شنبه مورخه  ۹۴٫۶٫۴   رأس ساعت ۱۴ بعدازظهر در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

موقعیت جغرافیایی کارگاه سنگ شکن شهرداری  : کیلومتر ۵ جاده گنبد به مینودشت

مبلغ سپرده شرکت در مزایده  : ۱۲۶ میلیون ریال

شمـاره حسـاب واریز سپـرده :  حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مرکزی بنام شهرداری مینودشت

 

ایرج شفیع پور – شهردار مینودشت

******************************************************

« آگهـی منـاقصـه عمومی خرید آسفالت »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۹ مورخ ۲۳/۴/۹۴ خرید آسفالت خیابانهای سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۳/۶/۱۳۹۴ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف  شــرح عملیـات یا پـروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  شمـاره حسـاب واریز سپـرده
 ۱ خرید آسفالت بمبلغ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

دریافت  اسناد مناقصه آسفالت خیابانهای سطح شهر

 

******************************************************

 

« آگهـی منـاقصـه عملیات اجرائی آسفالت معابر شهر مینودشت »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۹ مورخ ۲۳/۴/۹۴ عملیات آسفالت خیابانهای سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۳/۶/۱۳۹۴ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف

 شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  شمـاره حسـاب واریز سپـرده
 ۱

اجرای آسفالت معابر سطح شهر مینودشت

۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

دریافت اسناد مناقصه آسفالت ریزی معابر شهر مینودشت

 

******************************************************

آگهـــی مـزایـده کتبی فروش دو قطعه زمین

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۳۰ مورخ ۹۲٫۱۰٫۷   شورای اسلامی شهر مینودشت ر در نظر دارد تعداد دو قطعه زمین را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۴٫۵٫۳۱  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف آدرس مساحت عرصه قیمت پایه هر متر مبلغ کل مبلغ واریزی سپرده
۱ یک قطعه زمین – خ شهیدآوینی ۲۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ یک قطعه زمین – خ کمیل – کمیل ۶ ۱۵۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پاکت های مزایده رأس ساعت  ۱۴ظهر روز یکشنبه مورخ ۹۴٫۶٫۱   باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.

******************************************************

آگهـــی مـزایـده کتبی فروش یک دهنه مغازه تجاری

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۱۵۷ مورخ ۹۴٫۴٫۶  شورای اسلامی شهر مینودشت ر در نظر دارد تعداد یک دهنه مغازه تجاری با انشعاب برق مستقل وگاز و آب مشترک احداثی در پلاک ثبتی شماره ۸۵۴/۳۵ اصلی حوزه ۹ ثبتی مینودشت را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۴٫۵٫۲۳  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

یک دهنه مغازه تجاری _ خ ولیعصر (داخل پاساژ محمود قزلسفلو)

مساحت عرصه :   ۱۷٫۷۳ متر مربع

قیمت پایه هر متر :    ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مبلغ کل :     ۸۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰   ریال

مبلغ واریزی سپرده :  ۴۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ظهر روز پنج شنبه مورخ ۹۴٫۵٫۲۹   باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .

**************************************

آگهـــی مـزایـده کتبی فروش زمین

شهرداری منیودشت به استناد بند «۳» مصوبه شماره ۱۵۹ مورخ ۹۴٫۴٫۲۳ شورای اسلامی شهر مینودشت ر در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۴٫۵٫۲۸  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

مشخصات زمین : یک قطعه زمین  به متراژ ۲۴۵٫۳۰ متر مربع – خیابان بعثت شرقی – کوچه شهیدالیاسی

قیمت پایه هر متر : ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال

مبلغ کل : ۵۳۹.۶۶۰.۰۰۰ ریال

مبلغ واریزی سپرده : ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پاکت های مزایده رأس ساعت  ۱۳ظهر روز پنج شنبه مورخ  ۹۴٫۵٫۲۹  باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .

******************************************************

 

« آگهـی تجدید مزایده کارگاه سنگ شکن »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۲) مصوبه شماره ۱۵۵ مورخ ۹۴٫۳٫۳۰   شورای اسلامی شهر بهره برداری از کارگاه سنگ شکن شهرداری را به اشخاص و یا شرکتهای واجد شرایط به مدت یکسال بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا  پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۴٫۵٫۱۴    به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

شرکت کنندگان درمزایده برای کسب اطلاعات  بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۸۱۹۰- ۳۵۲۲۵۸۶۰ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.

– پیشنهادات واصله روز پنج شنبه مورخه  ۹۴٫۵٫۱۵   رأس ساعت ۱۳ بعدازظهر در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

موقعیت جغرافیایی کارگاه سنگ شکن شهرداری  : کیلومتر ۵ جاده گنبد به مینودشت

مبلغ سپرده شرکت در مزایده  : ۱۲۶ میلیون ریال

شمـاره حسـاب واریز سپـرده :  حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مرکزی بنام شهرداری مینودشت

 

ایرج شفیع پور – شهردار مینودشت

******************************************************

« آگهـی منـاقصـه»

 بزرگترین پروژه آسفالت شهرداری مینودشت بمبلغ ۸ میلیارد ریال

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۹ مورخ   ۹۴/۴/۲۳ عملیات آسفالت خیابانهای سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۹۴/۵/۱۲  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 پیشنهادات واصله روز سه شنبه مورخه ۹۴/۵/۱۳   رأس ساعت ۱۴ بعدازظهر در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد .

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه پروژه اجرای آسفالت معابر سطح شهر مینودشت مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده که میبایست به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت واریز گردد .

 

دریافت اسناد مناقصه آسفالت

 

 

 

 

« آگهـی تجدید مزایده عمومینوبت اول »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۲) مصوبه شماره ۱۲۱ مورخ ۹۳٫۱۰٫۹  شورای اسلامی شهر مینودشت  ،  تبلیغات محیطی پارک جنگلی تنگه را به کانون آگهی و تبلیغات از طریق مزایده به شرکت های واجد شرایط به صورت پنج ساله اجاره به شرط تملک واگذار نماید.

 1. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد مالی ) مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند .
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه  ۲۹  تیرماه ۹۴   سپرده  خود را واریز نمایند.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و تهیه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید.
 5. جلسه کمیسیون روز سه شنبه مورخه ۹۴/۰۴/۳۰ رأس ساعت ۱۴ در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.

 

aghahee-2

دریافت فایل اسناد مناقصه

*******************************************

« آگهـی مزایده کارگاه سنگ شکن »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۲) مصوبه شماره ۱۵۵ مورخ ۹۴٫۳٫۳۰   شورای اسلامی شهر بهره برداری از کارگاه سنگ شکن شهرداری را به اشخاص و یا شرکتهای واجد شرایط به مدت یکسال بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا  پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۹۴٫۴٫۲۹    به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

شرکت کنندگان درمزایده برای کسب اطلاعات  بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۸۱۹۰- ۳۵۲۲۵۸۶۰ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.

– پیشنهادات واصله روز سه شنبه مورخه  ۹۴٫۴٫۳۰   رأس ساعت ۱۴ بعدازظهر در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

موقعیت جغرافیایی کارگاه سنگ شکن شهرداری  : کیلومتر ۵ جاده گنبد به مینودشت

مبلغ سپرده شرکت در مزایده  : ۱۲۰ میلیون ریال

شمـاره حسـاب واریز سپـرده :  حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مرکزی بنام شهرداری مینودشت

 

ایرج شفیع پور – شهردار مینودشت

***************************************


« آگهـی تجدید مزایده عمومی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۲) مصوبه شماره ۱۲۱ مورخ ۹۳٫۱۰٫۹  شورای اسلامی شهر مینودشت  ،  تبلیغات محیطی پارک جنگلی تنگه را به کانون آگهی و تبلیغات از طریق مزایده به شرکت های واجد شرایط به صورت پنج ساله اجاره به شرط تملک واگذار نماید.

 1. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد مالی ) مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند .
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه  ۸  تیرماه ۹۴   سپرده  خود را واریز نمایند.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و تهیه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید.
 5. جلسه کمیسیون روز سه شنبه مورخه ۹۴۷/۰۴/۹ رأس ساعت ۱۴ در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.

 

aghahee-2

دریافت فایل اسناد مناقصه

***************************************


« آگهـی مزایده عمومی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۲) مصوبه شماره ۱۲۱ مورخ ۰۹/۱۰/۹۳ شورای اسلامی شهر مینودشت  ،  تبلیغات محیطی پارک جنگلی تنگه را به کانون آگهی و تبلیغات از طریق مزایده به شرکت های واجد شرایط به صورت پنج ساله اجاره به شرط تملک واگذار نماید.

 1. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد مالی ) مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند .
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۱۶ خردادماه۹۴  سپرده  خود را واریز نمایند.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و تهیه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید.
 5. جلسه کمیسیون روز یکشنبه مورخه ۱۷/۰۳/۹۴ رأس ساعت ۱۴ در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.

 

aghahee-2

دریافت فایل اسناد مناقصه

*********************************

آگهـــی تجدید مـزایـده کتبی دو باب مغازه تجاری- نوبت دوم

شهرداری منیودشت به استناد بند «۲» مصوبه شماره ۲۹ مورخ ۹۲/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر در نظر دارد تعداد ۲/دو باب مغازه تجاری واقع در خیابان شهید علیرضا، پارک استراحتگاه را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به اجاره بدهد . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۲/۱۶  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

ردیف

آدرس

مساحت عرصه

قیمت پایه

هر ماه اجاره

مبلغ کل قیمت در یکسال

مبلغ واریزی سپرده

۱ خیابان شهید علیرضا، پارک استراحتگاه یک باب ۴*۳  ۱/۵۰۰/۰۰۰  ۱۸/۰۰۰/۰۰۰  ۹۰۰/۰۰۰
۲ خیابان شهید علیرضا، پارک استراحتگاه یک باب ۴*۳ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ روز پنج شنبه مورخ  ۹۴/۲/۱۷   باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ یکساله اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده مستأجر می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد درآمد ) مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند .

ایرج شفیع پور –    شهـرداری مینـودشت

 

 

« آگهـی تجدید مزایده حضوری یکدستگاه تراکتور لودر »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۰ مورخ ۹۳/۸/۱۱  شورای اسلامی شهر مینودشت   یکدستگاه تراکتور لودر (بکهو لودر) را از طریق مزایده حضوری با شرایط ذیل به فروش برساند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخه ۹۴/۲/۱۶   جهت شرکت در مزایده به صورت نقدی سپرده واریز نمایند.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت کل مبلغ وسیله نقلیه مربوطه به حساب درآمد شهرداری اقدام نماید.
 5. پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد.
 6. پرداخت هزینه های نقل و انتقالات سند و عوارض موصوف به عهده برنده مزایده می باشد.
 7. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. برای کسب اطلاعات  با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۵۸۶۰ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 9. جلسه کمیسیون روزپنجشنبه مورخه ۹۴/۲/۱۷    رأس ساعت ۱۰صبح در محل پارکینگ شهرداری مینودشت برگزار  خواهد شد

ردیف

 

شـــــــــرح

مبلغ پایه مزایده (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

 

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 ۱

تراکتور لودر (بکهو لودر)

 ۵۶۵/۰۰۰/۰۰۰

 

 ۲۸/۲۵۰/۰۰۰

 

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

ایرج شفیع پور –    شهـرداری مینـودشت

 

 

« آگهـی تجدید منـاقصـه نگهداری از فضای سبز شهرداری»

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱۳۶ مورخه ۹۳/۱۲/۱۶    شورای اسلامی شهر اجرای عملیات مشروحه طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به مدت یکسال واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۴/۲/۱۹   به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات  با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز یک شنبه مورخه ۹۴/۲/۲۰ رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

 

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر (شامل میدان الزهراء، پارک های مینو، شقایق، کوهستان، استراحتگاه، لاله و عرفان)

 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 ایرج شفیع پور – شهردار مینودشت

***  دریافت فایل اسناد شرکت در مناقصه

فایل شماره ۱

فایل شماره ۲

فایل شماره ۳

 

*

*

*

*

*

*

***********************************************************************************

 

« آگهـی منـاقصـه رفت و روب شهر»

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱۳۲ مورخ ۹۳/۱۱/۲۸   شورای اسلامی شهر اجرای عملیات مشروحه طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به مدت یکسال واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۴/۱/۳۰  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات  با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) کد ۰۱۷  تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز دوشنبه مورخه ۹۴/۱/۳۱ رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
ردیف  شــرح عملیـات یا پـروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  شمـاره حسـاب واریز سپـرده
 ۱ پاکسازی، نظافت و رفت و روب، حمل و جمع آوری زباله، خاک، شاخه، برگ و علفهای هرز و شستشوی تابلو و مخازن(محدوده شمال شرقی و غربی مینودشت)  ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 

دریافت فایل  پیوست اسناد مناقصه

فایل شماره ۱

فایل شماره ۲

فایل شماره ۳

فایل شماره ۴

 

 

آگهـــی تجدید مـزایـده کتبی دو باب مغازه تجاری

شهرداری منیودشت به استناد بند «۲» مصوبه شماره ۲۹ مورخ ۹۲٫۱۰٫۳ شورای اسلامی شهر در نظر دارد تعداد ۲/دو باب مغازه تجاری واقع در خیابان شهید علیرضا، پارک استراحتگاه را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به اجاره بدهد . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۳٫۱۲٫۲۰ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

 

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۹صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۳٫۱۲٫۲۱ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ یکساله اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۶درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده مستأجر می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .

۹٫ علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد درآمد ) مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند

 

 

« آگهـی تجدید مزایده عمومی- نوبت اول »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۳) مصوبه شماره ۶۰ مورخ ۹۳/۶/۲ شورای اسلامی شهر مینودشت تعداد ۴ حلقه لاستیک لودر L120 مستعمل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۳/۱۱/۱ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات  با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۵۸۶۰ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز پنج شنبه مورخه ۲ بهمن ماه ۹۳ رأس ساعت ۱۱صبح در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

آگهی تجدید مزایده  مرحله دوم حضوری فروش ماشین آلات شهرداری مینودشت »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۰ مورخ ۹۳/۸/۱۱ شورای اسلامی شهر مینودشت یکدستگاه تراکتور لودر (بکهو لودر)  را از طریق مزایده حضوری با شرایط ذیل به فروش برساند.

۱ – شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۲ – شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۳/۱۱/۰۴ جهت هر وسیله نقلیه به صورت جداگانه سپرده واریز نمایند.

۳ – هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۴ – برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت کل مبلغ وسیله نقلیه مربوطه به حساب درآمد شهرداری اقدام نماید.

۵ – پرداخت ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد.

۶ – پرداخت هزینه های نقل و انتقالات سند و عوارض موصوف به عهده برنده مزایده می باشد.

۷ – در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۸ – برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۵۸۶۰ (امور مالی) کد ۰۱۷ تماس حاصل نمائید.

۹ – جلسه کمیسیون روز یکشنبه مورخه۹۳/۱۱/۰۵ رأس ساعت ۱۰صبح در محل پارکینگ شهرداری مینودشت برگزار خواهد شد.

 

تراکتور لودر (بکهو لودر)     مبلغ پایه در مزایده : ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال         مبلغ سپرده شرکت در مزایده : ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شماره حساب واریز سپرده : حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ نزد بانک رفاه شعبه مینودشت به نام شهرداری مینودشت

 

******************************************

« آگهـی منـاقصـه عملیات آسفالت شهر مینودشت»

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱۱۲ مورخ ۹۳/۸/۲ عملیات آسفالت خیابانهای سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۳/۹/۲۵ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

۱٫ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۲٫ به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳٫ هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۴٫ در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۵٫ برای کسب اطلاعات با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۵۸۶۰ (امور مالی) کد ۰۱۷ تماس حاصل نمائید.

۶٫ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

۷٫ پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه۹۳/۹/۲۶ رأس ساعت ۱۱صبح در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

 

دریافت فایل اسناد مناقصه پخش آسفالت

**********************************

 

آگهـــی مـزایـده کتبی

شهرداری منیودشت به استناد بند «۵» مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۹۳٫۸٫۳ شورای اسلامی شهر در نظر دارد تعداد ۲/دو قطعه زمین کشاورزی بمساحت ۳/سه هکتار را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به اجاره کشت بدهد . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز چهارشنبـه مورخ ۹۳٫۹٫۱۹ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

zamin-93

۱٫ متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۰۱۰۶۳۶۱۰۴۴۰۰۷ سپرده نزد بانک ملی شعبه مرکزی مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .

۲٫ پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۱ روز پنجشنبه مورخ ۹۳٫۹٫۲۰ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .

۳٫ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .

۴٫ کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .

۵٫ برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند .

۶٫ پرداخت عوارض ۸درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده مستأجر می باشد.

۷٫ در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۸٫ سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .

۹٫ علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد درآمد ) مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ داخلی ۱۰۵ تماس حاصل نمایند .

 

**********************************************************************

« آگهی مزایده تبلیغات محیطی شهری و جاده ای شهرداری مینودشت»

شهرداری مینودشت برابر مصوبه شماره ۵۸ مورخه ۳۰/۱/۹۳ شورای اسلامی شهر و در اجرای سیاست های مالی سال ۱۳۹۳ و براساس شیوه نامه سرمایه گذاری خود در راستای طرح های مشترک سرمایه گذاری، از کلیه افراد واجد شرایط (دارای کانون آگهی و تبلیغات ) که دارای توان مالی – تخصصی و تجربه در زمینه ساخت و بهره برداری بیلبوردهای تبلیغاتی می باشند دعوت بعمل می آورد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۵۸۶۰ کد ۱۷ تماس حاصل نموده و یا حضوری به واحد سرمایه گذاری شهرداری ( آقای عباس زاده) مراجعه فرمائید.

ضمناً مهلت این فراخوان تا تاریخ  ۵  آذرماه ۹۳  می باشد.

**********************************************************************

 

آگهی مناقصه جدول بندی سطح شهر

دریافت متن آگهی

اسناد مناقصه صفحه ۱

اسناد مناقصه صفحه ۲

اسناد مناقصه صفحه ۳

**********************************************************************

فراخوان عمومی سرمایه گذاری در شهر مینودشت

در خصوص تبلیغات محیطی و جاده ای

آگهی تجدید مزایده کارگاه سنگ شکن شهرداری مینودشت (نوبت سوم)

مهلت آگهی : پایان ساعت اداری روز شنبه ۹۳/۶/۱۵

 

 

 

 

 

آگهی تجدید مزایده کتبی تعداد ۴ قطعه زمین

مهلت آگهی :   پایان ساعت اداری روز شنبه ۹۳/۵/۲۵

 

 

 

« آگهـی مزایده عمومی محوطه وکلیه تأسیسات موجود و مدیریت شهربازی »

  مهلت آگهی : حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخه ۹۳/۵/۱۱

دریافت متن آگهی مزایده

دریافت متن قـــرارداد

دریافت پیوست شماره ۱

دریافت پیوست شماره ۲

دریافت پیوست شماره ۳

 

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش پیکان و کولر شهرداری مینودشت

  مهلت آگهی :   پایان ساعت اداری روز شنبه ۹۳/۵/۱۱

 

 

 

 

 

آگهی مزایده عمومی فروش پیکان و کولر شهرداری مینودشت

  مهلت آگهی :   پایان ساعت اداری روز شنبه ۹۳/۴/۲۱

*************************************

آگـهی مزایـده بهره برداری از جایگاه های CNG شماره (۱) و (۲) شهرداری مینودشت

*************************************

 

مشاهده فرم و اسناد آگهی مناقصه عمومی رفت و روب

مهلت آگهی : تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه ۹۳/۱/۱۷