ملاقات حضوری با شهردار مینودشت : همه روزه از ساعت 8/30 الی 10 صبح برای همشهریان عزیز برقرار می باشد .

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

  مینو دشت ابری
  ١١(°C)
  وزش باد ۵(mph)
  فشار ٢٩.٨٩(in)
  رطوبت ٢٩.٨٩(in)

آگهی تجدید مزایده عمومی

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۴ مورخ ۹۷٫۶٫۱۳   شورای اسلامی شهر مینودشت  مزایده اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء مینودشت بصورت بهره برداری استیجاری بمدت سه سال  واگذار نماید .

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۹٫۲۴  سپرده واریز نمایند .
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود .
 4. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و تهیه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید .
 5. جلسه کمیسیون روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۹٫۲۵ رأس ساعت ۱۴:۱۵ در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد .
 6. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند .
 ردیف  شـــــرح مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) شمـاره حسـاب واریز سپـرده
 

۱

اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء بصورت بهره برداری استیجاری بمدت سه سال ۲۷/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

******************************************

« آگهی مزایده حضوری »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۱۳۳ مورخ ۹۷٫۸٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت مقداری چوب درخت کاج را از طریق مزایده حضوری با شرایط ذیل به فروش برساند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۹٫۲۴ جهت شرکت در مزایده به صورت نقدی سپرده واریز نمایند.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت کل مبلغ به حساب درآمد شهرداری اقدام نماید.
 5. پرداخت هزینه های حمل چوب ها به عهده برنده مزایده می باشد.
 6. پرداخت ۹% ارزش افزوده بعهده برنده مزایده می باشد.
 7. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به پرداخت کل مبلغ نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. برای کسب اطلاعات با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید .
 9. جلسه کمیسیون روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۹٫۲۵  رأس ساعت ۱۴ در محل شهرداری مینودشت برگزار خواهد شد.

 

 

    ردیف

شــرح قیمت پایه هر کیلوگرم

(ریال)

مقدار  مبلغ کل (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

 

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

۱

 چوب

 درخت کاج

۴۰۰۰

حدوداً ۱۵۰۰۰ کیلوگرم

 

۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

************************

« آگهی تجدید مزایده کتبی- نوبت دوم »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۹۷٫۴٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت تعداد ۴/چهار واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سیدجمال الدین پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا  پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۷٫۸٫۳۰ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

 

ردیف

 

آدرس

 

واحد

مساحت

(مترمربع/)

قیمت پایه (ریال) جمع کل

۱(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۱ ۱۸/۷۰

۶۵/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۱۵/۵۰۰/۰۰۰

۶۱/۰۰۰/۰۰۰

۲ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۲

۱۲/۳۰

۶۸/۰۰۰/۰۰۰

۸۳۶/۴۰۰/۰۰۰

۴۱/۹۰۰/۰۰۰

۳ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۴

۱۲/۵۰

۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۲/۵۰۰/۰۰۰

۴ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۵ ۱۳/۵۰

۶۸/۰۰۰/۰۰۰

۹۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ۴۵/۹۰۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ روز پنج شنبه مورخ ۹۷٫۹٫۱  اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند .

 

سید علی اصغر موسوی

شهردار مینودشت

 

************************************************

« آگهی مزایده حضوری »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۲) مصوبه شماره ۱۲۴ مورخ ۹۷٫۸٫۲۸  شورای اسلامی شهر مینودشت   یکدستگاه وانت نیسان ۲۴۰۰ مدل ۱۳۸۴ را از طریق مزایده حضوری با شرایط ذیل به فروش برساند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۹۷/۸/۲۱   جهت شرکت در مزایده به صورت نقدی سپرده واریز نمایند.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت کل مبلغ وسیله نقلیه مربوطه به حساب درآمد شهرداری اقدام نماید.
 5. پرداخت هزینه های نقل و انتقالات سند و عوارض موصوف به عهده برنده مزایده می باشد.
 6. پرداخت ۹% ارزش افزوده بعهده برنده مزایده می باشد.
 7. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 9. جلسه کمیسیون روز سه شنبه مورخه ۹۷٫۸٫۲۲  رأس ساعت ۱۴ در محل شهرداری مینودشت برگزار خواهد شد.
 

ردیف

 

شـــــرح

قیمت پایه

(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

 

۱

وانت نیسان ۲۴۰۰

۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰

 

8/500/000

 

 

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 

سید علی اصغر موسوی

شهردار مینودشت

**********************************

« آگهـی مزایده عمومی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۴ مورخ ۹۷٫۶٫۱۳  شورای اسلامی شهر مینودشت  مزایده اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء مینودشت بصورت بهره برداری استیجاری بمدت سه سال واگذار نماید.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۷٫۸٫۳۰  سپرده واریز نمایند.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و تهیه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید.
 5. جلسه کمیسیون روز پنج شنبه مورخه ۹۷٫۹٫۱ رأس ساعت ۱۳:۱۵ در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.
 

ردیف

شـــــرح

مبلغ سپرده شرکت

در مزایده (ریال)

شمـاره حسـاب واریز سپـرده
 

۱

اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء بصورت بهره برداری استیجاری بمدت سه سال

۲۷/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

جهت دریافت اسناد مزایده اینجا کلیک کنید .

سید علی اصغر موسوی

شهردار مینودشت

 

********************************

« آگهی تجدید مزایده کتبی- نوبت دوم »

شهرداری منیودشت به استناد بند «۳» مصوبه شماره ۱۰۲ مورخ ۹۷٫۵٫۲   شورای اسلامی شهر مینودشت ر در نظر دارد ششدانگ عرصه با موقعیت تجاری در خیابان پاسداران (پاساژ شهرداری) در پلاک ثبتی شماره ۲۱۳۵/-۳۵ اصلی حوزه ۹ ثبتی مینودشت را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۸٫۳۰  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

ردیف  

آدرس

مساحت عرصه (مترمربع)  

قیمت پایه هر مترمربع

 

مبلغ کل (ریال)

 

مبلغ واریزی سپرده

۱ ششدانگ عرصه با موقعیت تجاری واقع در خیابان پاسداران، پاساژ شهرداری

۷۲۰

۲۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۵/۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۷۹۲/۰۰۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۰۱/۰۹/۹۷ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند .

 

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

***************

« آگهی تجدید مزایده کتبی »

شهرداری منیودشت به استناد بند «۳» مصوبه شماره ۱۰۲ مورخ ۹۷٫۵٫۲ شورای اسلامی شهر مینودشت ر در نظر دارد ششدانگ عرصه با موقعیت تجاری در خیابان پاسداران (پاساژ شهرداری) در پلاک ثبتی شماره  ۲۱۳۵/۳۵-اصلی حوزه ۹ ثبتی مینودشت را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۷٫۱۵  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف  

آدرس

مساحت عرصه (مترمربع)  

قیمت پایه هر مترمربع

 

مبلغ کل (ریال)

 

مبلغ واریزی سپرده

۱ ششدانگ عرصه با موقعیت تجاری واقع در خیابان پاسداران، پاساژ شهرداری

۷۲۰

۲۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۵/۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰۰

۷۹۲/۰۰۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۴۰ روز دوشنبه مورخ  ۹۷٫۷٫۱۶ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند .

 

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

**************************

« آگهی تجدید مزایده کتبی »

شهرداری منیودشت به استناد بند «۲» مصوبه شماره ۸۲ مورخ ۹۷٫۳٫۱۹ شورای اسلامی شهر در نظر دارد تعداد ۲/دو باب مغازه تجاری واقع در خیابان شهید علیرضا، پارک استراحتگاه را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به اجاره بدهد. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۷٫۱۵ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف

 

آدرس

مساحت عرصه

قیمت پایه هر ماه اجاره (ریال) مبلغ کل قیمت در یکسال(ریال)

مبلغ واریزی سپرده (ریال)

 

1

خیابان شهید علیرضا  ، پارک استراحتگاه

یک باب ۴*۳

 ۲/۰۰۰/۰۰۰  ۲۴/۰۰۰/۰۰۰  ۱/۲۰۰/۰۰۰
 

2

خیابان شهید علیرضا  ، پارک استراحتگاه

یک باب ۴*۳

 ۲/۰۰۰/۰۰۰  ۲۴/۰۰۰/۰۰۰  ۱/۲۰۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۷٫۱۶ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ یکساله اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده مستأجر می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد درآمد ) مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند .

                                                                                                                                                 سیدعلی اصغر موسوی

   شهردار مینودشت

***********************

« آگهـی مزایده عمومی »

 

شهرداری مینودشت به استناد بند (۵) مصوبه شماره ۶۵ مورخ ۲۱/۰۱/۹۷ شورای اسلامی شهر مینودشت درنظر دارد نسبت به واگذاری پارکبان و پارکومتر در خیابان های منتهی به میدان امام خمینی (ره) شهر مینودشت به طول ۱۵۰ متر با شرایط ذیل برای مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط بصورت بهره برداری واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۷٫۱۵ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است کل درآمد حاصل از اخذ عوارض پارکبان و پارکومتر (برابر تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر) را به حساب سپرده شهرداری واریز و در پایان هر ماه نسبت به سهم طرفین تقسیم گردد.
 5. مستأجر می بایست کلیه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله ها از محوطه پارکبان و پارکومتر و بیمه مسئولیت حوادث در محوطه مزبور را انجام دهد.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. شرکت کنندگان در مزایده مکلفند اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 8. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 9. اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ ۸٫ پیشنهادات واصله روز دوشنبه مورخه ۹۷٫۷٫۱۶   رأس ساعت ۱۴:۱۵ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

ردیف

 

شـــــرح

قیمت پایه درآمد یکساله (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) شمـاره حسـاب واریز سپـرده
 

 

۱

 

واگذاری اخذ عوارض پارکبان و پارکومتر جهت بهره برداری

۵۲۳/۷۷۵/۰۰۰

۲۶/۲۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

دریافت اسناد مزایده اخذ عوارض پارکبان و پارکومتر

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

*****************************************

« آگهی مزایده »

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۹۳ مورخ۹۷٫۴٫۹ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد مقداری ازآهن آلات اسقاطی را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ۹۷٫۷٫۱۵ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

 

ردیف  

شرح

 

 

قیمت پایه هر کیلوگرم

 

مقدار آهن آلات

 

مبلغ کل (ریال)

 

مبلغ واریزی سپرده (ریال)

۱ آهن آلات اسقاطی

۱۶۰۰۰ ریال

۵۰۰۰ کیلوگرم

۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۷٫۱۶ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند .

سید علی اصغر موسوی

شهردار مینودشت

**************************

« آگهی تجدید مزایده کتبی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۹۷٫۴٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت   تعداد ۴/چهار واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سیدجمال الدین پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا  پایان وقت اداری روز شنبه مورخه  ۹۷٫۶٫۳۱  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف

 

آدرس

 

واحد

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۱

۱۸/۷۰

۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۲۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ۶۱/۰۰۰/۰۰۰
۲ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۲

۱۲/۳۰

۶۸/۰۰۰/۰۰۰

۸۳۶/۴۰۰/۰۰۰

۴۱/۹۰۰/۰۰۰
۳ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۴

۱۲/۵۰

۶۸/۰۰۰/۰۰۰

۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۲/۵۰۰/۰۰۰

۴ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۵ ۱۳/۵۰ ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ۹۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۰۰۰/۹۰۰ /۴۵

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۷٫۱ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

****************************

آگهـی تجدید مـزایده کتبـی

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۱۰۵ مورخ ۹۶٫۵٫۹  شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد ۲/دو قطعه زمین کشاورزی بمساحت ۳/سه هکتار را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به اجاره کشت بدهد . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ  ۹۷٫۶٫۳۱ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف

آدرس مساحت عرصه قیمت پایه

هر هکتار

مبلغ کل قیمت

مبلغ واریزی سپرده

۱

جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه

۲ هکتار

۲۳/۰۰۰/۰۰۰

۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰
۲ جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه ۱ هکتار ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰

۱/۱۵۰/۰۰۰

متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.

 1. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ  ۹۷٫۷٫۱  باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 2. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 3. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 5. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 6. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 7. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سیدعلی اصغرموسوی

شهردار مینودشت

****************************

« آگهی مزایده کتبی »

شهرداری منیودشت به استناد بند «۳» مصوبه شماره ۱۰۲ مورخ ۹۷٫۵٫۲ شورای اسلامی شهر مینودشت ر در نظر دارد ششدانگ عرصه با موقعیت تجاری در خیابان پاسداران (پاساژ شهرداری) در پلاک ثبتی شماره  ۲۱۳۵/۳۵-اصلی حوزه ۹ ثبتی مینودشت را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷٫۶٫۲۰  به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف

 

آدرس

مساحت عرصه (مترمربع)  

قیمت پایه

هر مترمربع

 

مبلغ کل (ریال)

مبلغ واریزی سپرده

۱ ششدانگ عرصه با موقعیت تجاری واقع در خیابان پاسداران، پاساژ شهرداری

۷۲۰

۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۷۹۲/۰۰۰/۰۰۰

متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .

 1. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۶٫۲۱ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 2. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 3. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 4. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 5. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 8. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانندبه آدرس WWW.minoodasht.ir مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند .

 

  سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

**************************************

« آگهی مزایده کتبی »

شهرداری منیودشت به استناد بند «۲» مصوبه شماره ۸۲ مورخ۹۷٫۳٫۱۹ شورای اسلامی شهر در نظر دارد تعداد ۲/دو باب مغازه تجاری واقع در خیابان شهید علیرضا، پارک استراحتگاه را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به اجاره بدهد. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷٫۶٫۲۰   به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف  

آدرس

مساحت عرصه قیمت پایه هر ماه اجاره (ریال) مبلغ کل قیمت در یکسال(ریال) مبلغ واریزی سپرده (ریال)
 

1

خیابان شهید علیرضا،

پارک استراحتگاه

یک باب ۴*۳

۲/۰۰۰/۰۰۰ 

 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰  ۱/۲۰۰/۰۰۰
 

2

خیابان شهید علیرضا،

پارک استراحتگاه

یک باب ۴*۳

 ۲/۰۰۰/۰۰۰

 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰  ۱/۲۰۰/۰۰۰

 

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۶٫۲۱ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ یکساله اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 6. پرداخت عوارض ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده مستأجر می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد درآمد ) مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند .

                                                                                                                                                 سیدعلی اصغر موسوی

شهرداری مینودشت

*********************

« آگهـی تجدید منـاقصـه»

حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۳) مصوبه شماره ۱۰۳ مورخ ۹۷٫۵٫۷   شورای اسلامی شهر اجرای عملیات مشروحه طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به مدت یکسال واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۶٫۱۸ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. شرکت کنندگان در مناقصه مکلفند اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 7. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 8. پیشنهادات واصله روز دو شنبه مورخه ۹۷٫۶٫۱۹ رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

 

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر (شامل میدان الزهراء، بلوار امام رضا (ع)، پارک های مینو، شقایق، کوهستان، استراحتگاه، لاله و عرفان، شهریار، بلوار شهید صفائی، میدان مرکزی و میدان مدرس

۹۵/۹۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت
سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید .

اسناد شماره ۱

اسناد شماره ۲

اسناد شماره ۳

*****************

« آگهی مزایده کتبی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۹۷٫۴٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت   تعداد ۴/چهار واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سیدجمال الدین پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا  پایان وقت اداری روز شنبه مورخه  ۹۷٫۶٫۱۰  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

 

ردیف

 

آدرس

 

واحد

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۱

۱۸/۷۰

۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۲۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ۶۱/۰۰۰/۰۰۰
۲ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۲

۱۲/۳۰

۶۸/۰۰۰/۰۰۰

۸۳۶/۴۰۰/۰۰۰

۴۱/۹۰۰/۰۰۰
۳ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۴

۱۲/۵۰

۶۸/۰۰۰/۰۰۰

۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۲/۵۰۰/۰۰۰

۴ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۵ ۱۳/۵۰ ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ۹۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۰۰۰/۹۰۰ /۴۵

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۶٫۱۱ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

 

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

****************************

آگهـی مـزایده کتبـی

 

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۱۰۵ مورخ ۹۶٫۵٫۹  شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد ۲/دو قطعه زمین کشاورزی بمساحت ۳/سه هکتار را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به اجاره کشت بدهد . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ  ۹۷٫۶٫۱۰ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف

 

آدرس

مساحت عرصه  

قیمت پایه

هر هکتار

 

مبلغ کل قیمت

مبلغ واریزی سپرده

۱

جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه

۲ هکتار

۲۳/۰۰۰/۰۰۰

۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰
۲ جاده کمربندی روبروی تأمین اجتماعی، جنب رودخانه ۱ هکتار ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰

۱/۱۵۰/۰۰۰

 

متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.

 1. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ  ۹۷٫۶٫۱۱  باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 2. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 3. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 5. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 6. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 7. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

 

سیدعلی اصغرموسوی

شهردار مینودشت

**************************************

« آگهـی منـاقصـه»

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۳) مصوبه شماره ۱۰۳ مورخ ۹۷٫۵٫۷   شورای اسلامی شهر اجرای عملیات مشروحه طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به مدت یکسال واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۹۷٫۵٫۲۹ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. شرکت کنندگان در مناقصه مکلفند اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 7. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 8. پیشنهادات واصله روز سه شنبه مورخه ۹۷٫۵٫۳۰ رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

 

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر (شامل میدان الزهراء، بلوار امام رضا (ع)، پارک های مینو، شقایق، کوهستان، استراحتگاه، لاله و عرفان، شهریار، بلوار شهید صفائی، میدان مرکزی و میدان مدرس

۹۵/۹۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت
سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید .

اسناد شماره ۱

اسناد شماره ۲

 

 **************************

« آگهـی تجدید مزایده عمومی »

شهرداری مینودشت به استناد بند (۵) مصوبه شماره ۶۵ مورخ ۹۷٫۱٫۲۱ شورای اسلامی شهر مینودشت درنظر دارد اخذ اجاره پارکبان و پارکومتر در خیابان های منتهی به میدان امام خمینی (ره) شهر مینودشت به طول ۱۵۰ متر با شرایط ذیل برای مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط بصورت بهره برداری واگذار نماید .

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۷٫۵٫۲۴ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است کل مبلغ قرارداد را به صورت قسط اول در هنگام عقد قرارداد ۵۰% نقداً به حساب شهرداری واریز نماید و الباقی را طی دو فقره چک با فاصله یک ماه به حساب شهرداری واریز و تسویه نماید.
 5. مستأجر می بایست کلیه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله ها از محوطه پارکبان و پارکومتر و بیمه مسئولیت حوادث در محوطه مزبور را انجام دهد.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. شرکت کنندگان در مزایده مکلفند اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 8. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 9. اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ ۸٫ پیشنهادات واصله روز پنجشنبه مورخه  ۹۷٫۵٫۲۵  رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 ردیف

 شـــــرح  قیمت پایه

(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

شمـاره حسـاب

واریز سپـرده

 ۱ اجاره اخذ عوارض پارکبان و پارکومتر

۲/۰۹۵/۱۰۰/۰۰۰

۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵

سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

جهت دریافت اسناد مزایده اخذ اجاره پارکبان و پارکومتر  کلیک نمائید .

*************************************

 

آگهی مزایده کتبی

 

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۸۴ مورخ ۹۷٫۳٫۲۳  شورای اسلامی شهر در نظر دارد بخشی از محوطه پارک لاله واقع در خیابان شهداء را جهت آموزش فوتبال با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده کتبی به مؤسسات مرتبط با آموزش فوتبال تا پایان سال ۱۳۹۷ بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۷٫۵٫۹ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

ردیف

 آدرس مساحت عرصه قیمت پایه

هر ماه اجاره

مبلغ کل

قیمت در

هفت ماه

 مبلغ

واریزی سپرده

 

1

 

خیابان شهداء- پارک لاله

۲۷۰۰ مترمربع

۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۵٫۷ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شرکت کنندگان در مزایده مکلفند اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 4. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 5. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ یکساله اجاره را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در                غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد.
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری ( واحد مالی ) مراجعه یا با تلفنهای ۳۵۲۲۲۱۲۳-۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند.

 

سیدعلی اصغر موسوی

شهردار مینودشت

********************************************

« آگهـی مزایده عمومی »

 

شهرداری مینودشت به استناد بند (۵) مصوبه شماره ۶۵ مورخ ۹۷٫۱٫۲۱ شورای اسلامی شهر مینودشت درنظر دارد اخذ اجاره پارکبان و پارکومتر در خیابان های منتهی به میدان امام خمینی (ره) شهر مینودشت به طول ۱۵۰ متر با شرایط ذیل برای مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط بصورت بهره برداری واگذار نماید .

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۴٫۳۰ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است کل مبلغ قرارداد را به صورت قسط اول در هنگام عقد قرارداد ۵۰% نقداً به حساب شهرداری واریز نماید و الباقی را طی دو فقره چک با فاصله یک ماه به حساب شهرداری واریز و تسویه نماید.
 5. مستأجر می بایست کلیه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله ها از محوطه پارکبان و پارکومتر و بیمه مسئولیت حوادث در محوطه مزبور را انجام دهد.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. شرکت کنندگان در مزایده مکلفند اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 8. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 9. اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ ۸٫ پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه۹۷٫۴٫۳۱  رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 ردیف

 شـــــرح  قیمت پایه

(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

شمـاره حسـاب

واریز سپـرده

 ۱ اجاره اخذ عوارض پارکبان و پارکومتر

۲/۰۹۵/۱۰۰/۰۰۰

۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵

سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

جهت دریافت اسناد مزایده اخذ اجاره پارکبان و پارکومتر  کلیک نمائید .

*************************************

« آگهـی منـاقصـه»

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند(۴) مصوبه شماره ۷۵ مورخ۹۷٫۲٫۳۱  شورای اسلامی شهر مینودشت اجرای پروژه احداث پارک محله ای کشتارگاه شهر مینودشت را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای دارای صلاحیت حداقل رشته ۵ از مدیریت و برنامه ریزی در رشته ابنیه و ساختمان دارای صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال ۹۶-۹۵ واگذار نماید.

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۴٫۳۰  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. پرداختی بابت پروژه فوق براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۷ صورت می پذیرد.
 3. تعدیل و مابه التفاوت مصالح به این پیمان تعلق نمی گیرد و هیچگونه وجهی در این خصوص پرداخت نخواهد شد.
 4. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. شرکت کنندگان در مناقصه مکلفند اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
 8. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 9. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 10. پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه۹۷٫۴٫۳۱   رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

ردیف

شــرح عملیـات

یا پـروژه

مبلغ سپرده

شرکت در مناقصه (ریال)

شمـاره حسـاب

واریز سپـرده

۱ پروژه احداث پارک محله ای کشتارگاه

۴۴۴/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵

  نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سید علی اصغر  موسوی  – شهردار مینودشت

جهت دریافت اسناد مناقصه پارک محله ای کشتارگاه کلیک نمائید .

 

*************************

« آگهـی تجدید مزایده جایگاه های CNG (1) و (۲)»

نوبت دوم

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۶۸ مورخ ۹۷٫۲٫۱ شورای اسلامی شهر بهره برداری از جایگاه اول و دوم گاز طبیعی CNG را به شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشند به مدت یکسال بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۴٫۹  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۴٫۱۰ رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 

ردیف

 

شـــــرح

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

جایگاه CNG شماره (۱)

ابتدای جاده گنبد به مینودشت

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵

  نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 

۲

جایگاه CNG شماره (۲)

کمربندی، روبروی هتل استقلال

 ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

سید علی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

دریافت اسناد مزایده جایگاه CNG  اول

دریافت اسناد مزایده جایگاه CNG  دوم

 

*******************

« آگهـی منـاقصـه»

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند(۴) مصوبه شماره ۷۵ مورخ ۹۷٫۲٫۳۱ شورای اسلامی شهر مینودشت اجرای پروژه احداث پارک محله ای کشتارگاه شهر مینودشت را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای دارای صلاحیت حداقل رشته ۵ از مدیریت و برنامه ریزی در رشته ابنیه و ساختمان دارای صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال ۹۶-۹۵ واگذار نماید.

 

داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۴٫۲ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. پرداختی بابت پروژه فوق براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۷ صورت می پذیرد.
 3. تعدیل و مابه التفاوت مصالح به این پیمان تعلق نمی گیرد و هیچگونه وجهی در این خصوص پرداخت نخواهد شد.
 4. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 9. پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۴٫۳ رأس ساعت ۱۴  در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 ردیف

 شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

 شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 ۱

پروژه احداث پارک محله ای کشتارگاه

۳۶۱/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سید علی اصغر موسوی – شهردار مینودشت

جهت دریافت اسناد مناقصه پارک کشتارگاه کلیک کنید .

******************

«  آگهی مزایده حضوری  »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۶۹ مورخ ۹۷٫۲٫۴ شورای اسلامی شهر مینودشت  یکدستگاه سواری سمند ال ایکس مدل ۱۳۹۵ ، یکدستگاه موتورسیکلت شهاب تیپ سی جی ۱۲۵ مدل ۱۳۸۱، یکدستگاه موتورسیکلت تیپ سی جی ۱۲۵ مدل ۱۳۸۲، یکدستگاه موتورسیکلت یاماها تیپ ۱۰۰ اسقاطی و یکدستگاه موتورسیکلت براوو اسقاطی را از طریق مزایده حضوری با شرایط ذیل به فروش برساند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۳٫۲۷ جهت شرکت در مزایده به صورت نقدی سپرده واریز نمایند .
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود .
 4. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت کل مبلغ وسیله نقلیه مربوطه به حساب درآمد شهرداری اقدام نماید .
 5. پرداخت هزینه های نقل و انتقالات سند و عوارض موصوف به عهده برنده مزایده می باشد .
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 7. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ (امور مالی) تماس حاصل نمائید .
 8. جلسه کمیسیون روز دوشنبه مورخه ۹۷٫۳٫۲۸ رأس ساعت ۱۴ در محل شهرداری مینودشت برگزار خواهد شد .

 

 

ردیف

 

شـــــرح

قیمت پایه

(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

 

سمند ال ایکس مدل ۱۳۹۵

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲/۵۰۰/۰۰۰

 

 

 

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 

۲

موتورسیکلت شهاب تیپ سی جی ۱۲۵ مدل ۱۳۸۱

۲/۳۰۰/۰۰۰

۱۱۵/۰۰۰

 

۳

موتورسیکلت تیپ سی جی ۱۲۵ مدل ۱۳۸۲

۲/۶۰۰/۰۰۰

۱۳۰/۰۰۰

 

۴

موتورسیکلت یاماها ۱۰۰ اسقاطی

۸۰۰/۰۰۰

۴۰/۰۰۰

 

۵

موتورسیکلت براوو

اسقاطی

۴۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰

سید علی اصغر  موسوی – شهردار مینودشت

***************

« آگهـی تجدید مزایده جایگاه های CNG (1) و (۲)»

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۶۸ مورخ ۹۷٫۲٫۱ شورای اسلامی شهر بهره برداری از جایگاه اول و دوم گاز طبیعی CNG را به شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشند به مدت یکسال بصورت استیجاری واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۳٫۲۰  به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
 7. پیشنهادات واصله روز دوشنبه مورخه ۹۷٫۳٫۲۱ رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 

ردیف

 

شـــــرح

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

جایگاه CNG شماره (۱)

ابتدای جاده گنبد به مینودشت

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵

  نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 

۲

جایگاه CNG شماره (۲)

کمربندی، روبروی هتل استقلال

 ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

سید علی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

دریافت اسناد مزایده جایگاه سی ان جی  شماره  ۱

دریافت اسناد مزایده جایگاه سی ان جی  شماره ۲

 

********************

« آگهـی مزایده جایگاه های CNG (1) و (۲)»

 

شه


ویرایش برگه ‹ پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مینودشت — وردپرس فارسی

ویرایش برگه افزودن برگه


پیوند یکتا:
http://minoodasht.ir/شهرداری-مینودشت/آگهی-مزایده-و-مناقصه/

آگهی-مزایده-و-مناقصه

 


Add Visual Form Builder form Add Form