ملاقات حضوری با شهردار مینودشت : همه روزه از ساعت 8/30 الی 10 صبح برای همشهریان عزیز برقرار می باشد .

جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  مینو دشت لطیف
  ٩(°C)
  وزش باد ۵(mph)
  فشار ٢٩.۴٨(in)
  رطوبت ٢٩.۴٨(in)

« آگهی مناقصه عمومی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۱۴۰ مورخ ۹۷٫۹٫۲۰ شورای اسلامی شهر مینودشت وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده قانونی در راستای تبصره ۵ ماده ۲ قانون نوسازی حداکثر ۱۰% سهم شرکت از وصولی عوارض نوسازی به شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار نماید .

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۱۱٫۶ سپرده واریز نمایند.
 3. شرکتهای متقاضی می بایست نسبت به ارائه اسناد و مدارک و سوابق فعالیت در این زمینه را به شهرداری ارائه نمایند.
 4. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 5. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و تهیه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید.
 6. جلسه کمیسیون روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۱۱٫۷ رأس ساعت ۱۴در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.
 7. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند.

 ردیف

شـــــرح

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

 شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

مناقصه وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده قانونی شهر مینودشت در راستای تبصره ۵ ماده ۲ قانون نوسازی حداکثر ۱۰% سهم شرکت از وصولی عوارض نوسازی

۵۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

جهت دریافت اسناد مزایده  اینجا  کلیک کنید .

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

**********************************************

« آگهی تجدید مزایده عمومی- مرحله اول »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۴ مورخ ۹۷٫۶٫۱۳ شورای اسلامی شهر مینودشت  مزایده اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء مینودشت بصورت بهره برداری استیجاری بمدت سه سال واگذار نماید.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۷٫۱۰٫۱۱ سپرده واریز نمایند.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و تهیه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید.
 5. جلسه کمیسیون روز چهارشنبه مورخه ۹۷٫۱۰٫۱۲ رأس ساعت ۱۴:۱۵ در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.
 6. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند.
 ردیف  شـــــرح مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) شمـاره حسـاب واریز سپـرده
 ۱ اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء بصورت بهره برداری استیجاری بمدت سه سال ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

جهت دریافت اسناد مزایده  اینجا  کلیک کنید .

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

***************************************

« آگهـی مزایده عمومی »

شهرداری مینودشت به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۱۳۷ مورخ ۹۷٫۹٫۱۱  شورای اسلامی شهر مینودشت درنظر دارد اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه تنگه چهل چای خود را با شرایط ذیل برای مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۱۰٫۲۲ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است کل مبلغ قرارداد را به صورت قسط اول در هنگام عقد قرارداد ۵۰% نقداً به حساب شهرداری واریز نماید و الباقی را طی دو فقره چک با فاصله یک ماه به حساب شهرداری واریز و تسویه نماید.
 5. مستأجر می بایست کلیه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله ها از محوطه تفرجگاه، نظافت سرویس های بهداشتی و بیمه مسئولیت حوادث در محوطه مزبور را انجام دهد.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 8. اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب۱۳۳۷٫۱۰٫۲۲ پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۱۰٫۲۳ رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 ردیف  شـــــرح  قیمت پایه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) شمـاره حسـاب واریز سپـرده
۱ اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه تنگه چهل چای ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

جهت دریافت اسناد مزایده اینجا کلیک کنید .

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

**********************************************

« آگهی تجدید مزایده عمومی – مرحله اول »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۴ مورخ ۹۷٫۶٫۱۳ شورای اسلامی شهر مینودشت  مزایده اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء مینودشت بصورت بهره برداری استیجاری بمدت سه سال  واگذار نماید.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹۷٫۱۰٫۱۱ سپرده واریز نمایند
 3. .
 4. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و تهیه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید.
 6. جلسه کمیسیون روز چهارشنبه مورخه ۹۷٫۱۰٫۱۲ رأس ساعت ۱۴:۱۵ در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.
 7. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند.
 

ردیف

 

شـــــرح

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) شمـاره حسـاب واریز سپـرده
 

۱

اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء بصورت بهره برداری استیجاری بمدت سه سال ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

جهت دریافت اسناد مزایده  اینجا  کلیک کنید .

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

***********************************

« آگهـی مزایده عمومی »

 

شهرداری مینودشت به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۱۳۷ مورخ ۹۷٫۹٫۱۱  شورای اسلامی شهر مینودشت درنظر دارد اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه تنگه چهل چای خود را با شرایط ذیل برای مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۷٫۱۰٫۲۲ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است کل مبلغ قرارداد را به صورت قسط اول در هنگام عقد قرارداد ۵۰% نقداً به حساب شهرداری واریز نماید و الباقی را طی دو فقره چک با فاصله یک ماه به حساب شهرداری واریز و تسویه نماید.
 5. مستأجر می بایست کلیه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله ها از محوطه تفرجگاه، نظافت سرویس های بهداشتی و بیمه مسئولیت حوادث در محوطه مزبور را انجام دهد.
 6. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۰۹۰۴- ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 8. اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب۱۳۳۷٫۱۰٫۲۲ پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۱۰٫۲۳ رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 

ردیف

 

شـــــرح

 

قیمت پایه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) شمـاره حسـاب واریز سپـرده
۱ اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه تنگه چهل چای ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

جهت دریافت اسناد مزایده اینجا کلیک کنید .

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

***************************