ملاقات حضوری با شهردار مینودشت : همه روزه از ساعت 8/30 الی 10 صبح برای همشهریان عزیز برقرار می باشد .

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

  مینو دشت Mostly Cloudy
  ٢٣(°C)
  وزش باد آرام
  فشار ٢٩.۵١(in)
  رطوبت ٢٩.۵١(in)

 

« آگهی تجدید مزایده کتبی – نوبت دوم »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۹۷٫۴٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت           تعداد ۴/چهار واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سیدجمال الدین پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۸٫۶٫۶ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف

 

آدرس

 

واحد

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری

واحد۱۱

۱۸/۷۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۲/۵۰۰/۰۰۰ ۷۰/۲۰۰/۰۰۰
۲ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۴ ۱۲/۵۰ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۹۳۷/۵۰۰/۰۰۰

۴۶/۹۰۰/۰۰۰

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۹۸٫۶٫۷ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

***********************

« آگهی تجدید مزایده کتبی – نوبت اول »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۹۷٫۴٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت           تعداد ۴/چهار واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سیدجمال الدین پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۸٫۵٫۲ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف

 

آدرس

 

واحد

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری

واحد۱۱

۱۸/۷۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۲/۵۰۰/۰۰۰ ۷۰/۲۰۰/۰۰۰
۲ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۴ ۱۲/۵۰ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۹۳۷/۵۰۰/۰۰۰

۴۶/۹۰۰/۰۰۰

۳ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۵

۱۳/۵۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰

۱/۰۱۲/۵۰۰/۰۰۰

۵۰/۶۵۰/۰۰۰

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۹۸٫۵٫۳ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

***********************

« آگهی تجدید مزایده کتبی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۹۷٫۴٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت           تعداد ۴/چهار واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سیدجمال الدین پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۸٫۴٫۹ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف

 

آدرس

 

واحد

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری

واحد۱۱

۱۸/۷۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۲/۵۰۰/۰۰۰ ۷۰/۲۰۰/۰۰۰
۲ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۲

۱۲/۳۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰

۹۲۲/۵۰۰/۰۰۰

۴۶/۲۰۰/۰۰۰

۳ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۴ ۱۲/۵۰ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۹۳۷/۵۰۰/۰۰۰

۴۶/۹۰۰/۰۰۰

۴ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۵

۱۳/۵۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰

۱/۰۱۲/۵۰۰/۰۰۰

۵۰/۶۵۰/۰۰۰

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۴٫۱۰ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

***********************

« آگهی مزایده کتبی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۹۷٫۴٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت           تعداد ۴/چهار واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سیدجمال الدین پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۸٫۳٫۱۹ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

 

ردیف

 

آدرس

 

واحد

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری

واحد۱۱

۱۸/۷۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۲/۵۰۰/۰۰۰ ۷۰/۲۰۰/۰۰۰
۲ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۲

۱۲/۳۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰

۹۲۲/۵۰۰/۰۰۰

۴۶/۲۰۰/۰۰۰

۳ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۴ ۱۲/۵۰ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۹۳۷/۵۰۰/۰۰۰

۴۶/۹۰۰/۰۰۰

۴ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۵

۱۳/۵۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰

۱/۰۱۲/۵۰۰/۰۰۰

۵۰/۶۵۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۲۰ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

************************************

« آگهی تجدید مزایده کتبی- نوبت دوم »

شهرداری مینودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۱۵۲ مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۵ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد ۲ قطعه زمین را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه قرار داده و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۱۲   به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

 ردیف  آدرس  

کاربری

مساحت عرصه(مترمربع) قیمت پایه هرمترمربع (ریال) مبلغ کل (ریال) مبلغ واریزی سپرده (ریال)
 
 
۱ نرموکند- تفکیکی ورثه مرحوم حاج جمشید قزلسفلو (قطعه ۳۷)  مسکونی  ۹۱/۱۹  ۲/۲۰۰/۰۰۰  ۲۰۰/۶۱۸/۰۰۰  ۱۰/۰۴۰/۰۰۰
 ۲ کمربندی-روبروی هتل استقلال جنب

CNG شماره (۲)

صنعتی- کارگاهی  ۱۵۸۲/۸۱ ۳/۳۰۰/۰۰۰  ۵/۲۲۳/۲۷۳/۰۰۰  ۲۶۲/۰۰۰/۰۰۰ 
 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۱۳ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد.
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

  سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

*********************************************************

« آگهی تجدید مزایده کتبی- نوبت اول »

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۱۵۲ مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۵ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد ۴ قطعه زمین را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه قرار داده و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸٫۲٫۱۴   به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

ردیف

 

آدرس

 

کاربری

مساحت عرصه

(مترمربع)

قیمت پایه هرمترمربع (ریال) مبلغ کل

(ریال)

مبلغ واریزی سپرده (ریال)
 

۱

خیابان بشتر-خ ملک الشعرا- خ ۱۴ متری مسکونی

۲۱۸

۷/۰۰۰/۰۰۰

۱/۵۲۶/۰۰۰/۰۰۰

۷۶/۳۰۰/۰۰۰

 

۲

نرموکند- تفکیکی ورثه مرحوم حاج جمشید قزلسفلو (قطعه۲۸)  

مسکونی

 ۲۴۴/۶۰

 ۲/۳۰۰/۰۰۰  ۲۶۵/۵۸۰/۰۰۰  ۲۸/۱۲۹/۰۰۰

 ۳

نرموکند- تفکیکی ورثه مرحوم حاج جمشید قزلسفلو (قطعه ۳۷)  

مسکونی

 ۹۱/۱۹

 ۲/۲۰۰/۰۰۰  ۲۰۰/۶۱۸/۰۰۰  ۱۰/۰۴۰/۰۰۰
 ۴

کمربندی-روبروی هتل استقلال جنب

CNG شماره (۲)

صنعتی- کارگاهی  ۱۵۸۲/۸۱ ۳/۳۰۰/۰۰۰  ۵/۲۲۳/۲۷۳/۰۰۰ 

۲۶۲/۰۰۰/۰۰۰ 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۲٫۱۵ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد.
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

  سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

************************

« آگهـی تجدید مزایده عمومی »

شهرداری مینودشت به استناد بند (۲) مصوبه شماره ۱۵۹ مورخ ۹۷٫۱۱٫۲۹  شورای اسلامی شهر مینودشت درنظر دارد اجاره بازار هفتگی (سه شنبه بازار) را با شرایط ذیل برای مدت یکسال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۸٫۲٫۷ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است کل مبلغ قرارداد را به صورت قسط اول در هنگام عقد قرارداد ۵۰% نقداً به حساب شهرداری واریز نماید و الباقی را طی دو فقره چک با فاصله یک ماه به حساب شهرداری واریز و تسویه نماید.
 5. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 6. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 7. اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب۱۳۳۷٫۱۰٫۲۲ پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخه  ۹۸٫۲٫۸ رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 

ردیف

 

شـــــرح

 

قیمت پایه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) شمـاره حسـاب واریز سپـرده
 

 

۱

اجاره یکساله بازار هفتگی

(سه شنبه بازار)

۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

جهت دریافت اسناد مزایده اجاره بازار هفتگی (سه شنبه بازار)  اینجا  کلیک کنید .

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

*************************************************

« آگهـی تجدید مزایـده کتبـی »

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۱۵۲ مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۵ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد شش قطعه زمین را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه قرار داده و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸٫۱٫۷   به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

ردیف

 

آدرس

 

کاربری

مساحت عرصه

(مترمربع)

قیمت پایه هرمترمربع (ریال) مبلغ کل

(ریال)

مبلغ واریزی سپرده (ریال)

۱

خیابان شهید باباخان، کوچه ۶ متری مسکونی

۲۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

خیابان بشتر-خ ملک الشعرا- خ ۱۴ متری مسکونی

۲۱۸

۷/۰۰۰/۰۰۰

۱/۵۲۶/۰۰۰/۰۰۰

۷۶/۳۰۰/۰۰۰

 

۳

نرموکند- تفکیکی ورثه مرحوم حاج جمشید قزلسفلو (قطعه۲۸)  

مسکونی

 ۲۴۴/۶۰

 ۲/۳۰۰/۰۰۰  ۲۶۵/۵۸۰/۰۰۰  ۲۸/۱۲۹/۰۰۰

 

۴

نرموکند- تفکیکی ورثه مرحوم حاج جمشید قزلسفلو (قطعه۲۷)  

مسکونی

 ۲۰۲/۵

 ۲/۵۰۰/۰۰۰  ۵۰۳/۲۵۰/۰۰۰  ۲۵/۴۰۰/۰۰۰
 

۵

نرموکند- تفکیکی ورثه مرحوم حاج جمشید قزلسفلو (قطعه ۳۷)  

مسکونی

 ۹۱/۱۹

 ۲/۲۰۰/۰۰۰  ۲۰۰/۶۱۸/۰۰۰  ۱۰/۰۴۰/۰۰۰
 

۶

کمربندی-روبروی هتل استقلال جنب

CNG شماره (۲)

صنعتی- کارگاهی  ۱۵۸۲/۸۱ ۳/۳۰۰/۰۰۰  ۵/۲۲۳/۲۷۳/۰۰۰ 

۲۶۲/۰۰۰/۰۰۰ 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۸٫۱٫۸ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد.
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

*******************************

« آگهی تجدید مناقصه عمومی  – مرحله اول »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۱۴۰ مورخ ۹۷٫۹٫۲۰ شورای اسلامی شهر مینودشت  وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده قانونی در راستای تبصره ۵ ماده ۲ قانون نوسازی حداکثر ۱۰% سهم شرکت از وصولی عوارض نوسازی به شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار نماید.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۹۸٫۱٫۵  سپرده واریز نمایند.
 3. شرکتهای متقاضی می بایست نسبت به ارائه اسناد و مدارک و سوابق فعالیت در این زمینه را به شهرداری ارائه نمایند.
 4. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 5. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و تهیه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید.
 6. جلسه کمیسیون روز سه شنبه مورخه ۹۸٫۱٫۶  رأس ساعت ۱۴در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.
 7. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس www.minoodasht.ir مراجعه و یا با شماره          تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند.

 

 

ردیف

 

شـــــرح

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  

شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

مناقصه وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده قانونی شهر مینودشت در راستای تبصره ۵ ماده ۲ قانون نوسازی حداکثر ۱۰% سهم شرکت از وصولی عوارض نوسازی  

50/000/000

 

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

جهت دریافت اسناد مناقصه وصول عوارض نوسازی اینجا کلیک کنید .

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

****************************************

******************************************

« آگهـی مزایده عمومی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۳) مصوبه شماره ۱۵۲ مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۵  شورای اسلامی شهر مینودشت مزایده اجاره محیط تبلیغاتی و نصب لایت باکس در بلوار امام رضا(ع)، بلوار شهید صفائی و بلوار الغدیر مینودشت بصورت بهره برداری استیجاری بمدت سه سال واگذار نماید.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۷٫۱۲٫۱ سپرده واریز نمایند.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و تهیه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید.
 5. جلسه کمیسیون روز پنج شنبه مورخه ۹۷٫۱۲٫۲ رأس ساعت ۱۳ در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.
 6. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس www.minoodasht.ir مراجعه و یا با شماره          تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند.

 

 

 

ردیف

 

شـــــرح

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) شمـاره حسـاب واریز سپـرده
 

۱

اجاره محیط تبلیغاتی و نصب لایت باکس در بلوار امام رضا (ع)، بلوار شهید صفائی و     بلوار الغدیر مینودشت بصورت بهره برداری استیجاری بمدت سه سال  

18/000/000

 

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

 

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

جهت دریافت اسناد مزایده اجاره محیط تبلیغاتی و نصب لایت باکس اینجا کلیک کنید .

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

********************************

« آگهی تجدید مزایده عمومی- مرحله دوم »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۴ مورخ ۹۷٫۶٫۱۳ شورای اسلامی شهر مینودشت  مزایده اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء مینودشت بصورت بهره برداری استیجاری بمدت سه سال  واگذار نماید.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۷٫۱۲٫۱۲ سپرده واریز نمایند.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 4. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و تهیه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید.
 5. جلسه کمیسیون روز دوشنبه مورخه ۹۷٫۱۲٫۱۳ رأس ساعت ۱۴ در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.
 6. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره  تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۰۹۰۴ تماس حاصل نمایند.
 

ردیف

 

شـــــرح

مبلغ سپرده

شرکت در مزایده

(ریال)

شمـاره حسـاب

واریز سپـرده

 

۱

اجاره تلویزیون شهری واقع در میدان الزهراء بصورت بهره برداری استیجاری بمدت سه سال

۲۷/۰۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

جهت دریافت اسناد مزایده اجاره تلویزیون شهری اینجا کلیک کنید .

 

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

************************************

« آگهـی مزایـده کتبـی »

 

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۱۵۲ مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۵ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد شش قطعه زمین را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه قرار داده و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۱۲٫۱۳   به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

 

رد