ملاقات حضوری با شهردار مینودشت : همه روزه از ساعت 8/30 الی 10 صبح برای همشهریان عزیز برقرار می باشد .

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

  مینو دشت لطیف
  ۶(°C)
  وزش باد آرام
  فشار ٢٩.۶٠(in)
  رطوبت ٢٩.۶٠(in)

« آگهی مناقصه عمومی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (د) مصوبه شماره ۲۱۳ مورخ۹۸٫۶٫۱۲   شورای اسلامی شهر مینودشت وصول مطالبات عوارض شهرداری حداکثر ۱۰% سهم شرکت از وصولی عوارض به شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار نماید.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۹۸٫۹٫۲۵  سپرده واریز نمایند.
 3. شرکتهای متقاضی می بایست نسبت به ارائه اسناد و مدارک و سوابق فعالیت در این زمینه را به شهرداری ارائه نمایند.
 4. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد و همچنین پیشنهادات غیرمتعارف ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 6. شرکت کنندگان در مناقصه مکلفند اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 7. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و تهیه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید.
 8. جلسه کمیسیون روز سه شنبه مورخه ۹۸٫۹٫۲۶ رأس ساعت ۱۴در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره  تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۳۵۷۷ تماس حاصل نمایند.

 ردیف

 شـــــرح مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

 شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

مناقصه وصول مطالبات عوارض شهرداری حداکثر ۱۰% سهم شرکت از وصولی عوارض موصوف ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

جهت دریافت دریافت فایل اسناد مناقصه کلیک کنید .

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

****************************************۸

« آگهی مزایده »

شهرداری منیودشت به استناد بند «الف» مصوبه شماره ۲۳۰ مورخ ۹۸٫۸٫۱۸ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد مقداری از آهن آلات اسقاطی را با شرایط مشروحه زیر را از از طریق مزایده به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۹٫۲۵ به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

ردیف

 

شرح

 

 

قیمت پایه

هر کیلوگرم

 

مقدار

آهن آلات

 

مبلغ کل (ریال)

 

مبلغ واریزی سپرده (ریال)

۱ آهن آلات اسقاطی

۱۸۰۰۰ ریال

۱۰۰۰۰ کیلوگرم ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۹/۰۰۰/۰۰۰

متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .

 1. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ  ۹۸٫۹٫۲۶ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد .
 2. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود .
 3. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند .
 4. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 5. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نَفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 6. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 7. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن۳۵۲۲۲۱۲۳۰۱۷ تماس حاصل نمایند.
 8. سیدعلی اصغر موسوی

  شهـردار مینـودشت

************************

« آگهـی تجدید مـزایده کتبـی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (ب) مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳/۰۷/۹۸ شورای اسلامی شهر مینودشت تعداد یک قطعه زمین واقع در شهرک رزمندگان، بلوار عرفان، عرفان غربی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۸٫۹٫۹ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند .

 

ردیف

 

آدرس

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه هر مترمربع (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)

۱

یک قطعه زمین ششدانگ واقع در شهرک رزمندگان، بلوار عرفان، عرفان غربی

۲۶۱

۷/۰۰۰/۰۰۰

۱/۸۲۷/۰۰۰/۰۰۰

۹۱/۳۵۰/۰۰۰

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ۹۸٫۹٫۱۰ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 8. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

 

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

**************************

« آگهـی تجدید مـزایده کتبـی- نوبت دوم »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (ب) مصوبه شماره ۱۸۸ مورخ۹۸٫۳٫۲۵   شورای اسلامی شهر مینودشت   تعداد ۲/دو قطعه زمین واقع در خیابان بعثت شرقی- کوچه شهید الیاسی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه۹۸٫۹٫۹ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف

 

آدرس

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه هر مترمربع (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)

۱

یک قطعه زمین ششدانگ واقع در خ بعثت شرقی-کوچه شهید الیاسی ۲۴۵/۳۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۵۹۴/۴۵۰/۰۰۰ ۷۹/۸۰۰/۰۰۰
۲ یک قطعه زمین مشاع واقع در خ بعثت شرقی-کوچه شهید الیاسی ۱۴۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۵/۵۰۰/۰۰۰

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. متقاضیان می بایست نسبت به ارائه قیمت دو قطعه باهم اقدام نمایند. شخصی برنده مزایده می باشد که دو قطعه را باهم پیشنهاد قیمت به شهرداری ارائه دهد و مورد قبول کمیسیون واقع گردد.
 3. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۹٫۱۰  باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 4. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند  با تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

 *****************************************

« آگهی مناقصه عمومی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (د) مصوبه شماره ۲۱۳ مورخ۹۸٫۶٫۱۲   شورای اسلامی شهر مینودشت وصول مطالبات عوارض شهرداری حداکثر ۱۰% سهم شرکت از وصولی عوارض به شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار نماید.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه۹۸٫۹٫۲  سپرده واریز نمایند.
 3. شرکتهای متقاضی می بایست نسبت به ارائه اسناد و مدارک و سوابق فعالیت در این زمینه را به شهرداری ارائه نمایند.
 4. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد و همچنین پیشنهادات غیرمتعارف ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 6. شرکت کنندگان در مناقصه مکلفند اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 7. برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و تهیه ضمانتنامه بانکی اقدام نماید.
 8. جلسه کمیسیون روز یکشنبه مورخه ۹۸٫۹٫۳ رأس ساعت ۱۴در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره  تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳- ۳۵۲۲۳۵۷۷ تماس حاصل نمایند.

 ردیف

 شـــــرح مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

 شمـاره حسـاب واریز سپـرده

 

۱

مناقصه وصول مطالبات عوارض شهرداری حداکثر ۱۰% سهم شرکت از وصولی عوارض موصوف ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵   نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

جهت دریافت دریافت فایل اسناد مناقصه کلیک کنید .

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

************************************************

« آگهـی تجدید مـزایده کتبـی- نوبت اول »

 

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (ب) مصوبه شماره ۱۸۸ مورخ۹۸٫۳٫۲۵   شورای اسلامی شهر مینودشت   تعداد ۲/دو قطعه زمین واقع در خیابان بعثت شرقی- کوچه شهید الیاسی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه۹۸٫۸٫۱۹ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

 

ردیف

 

آدرس

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه هر مترمربع (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)

۱

یک قطعه زمین ششدانگ واقع در خ بعثت شرقی-کوچه شهید الیاسی ۲۴۵/۳۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۵۹۴/۴۵۰/۰۰۰ ۷۹/۸۰۰/۰۰۰
۲ یک قطعه زمین مشاع واقع در خ بعثت شرقی-کوچه شهید الیاسی ۱۴۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۵/۵۰۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. متقاضیان می بایست نسبت به ارائه قیمت دو قطعه باهم اقدام نمایند. شخصی برنده مزایده می باشد که دو قطعه را باهم پیشنهاد قیمت به شهرداری ارائه دهد و مورد قبول کمیسیون واقع گردد.
 3. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۸٫۱۹  باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 4. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند  با تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

******************************************

« آگهـی مـزایده کتبـی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (ب) مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳/۰۷/۹۸ شورای اسلامی شهر مینودشت تعداد یک قطعه زمین واقع در شهرک رزمندگان، بلوار عرفان، عرفان غربی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۱۸/۰۸/۱۳۹۸ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند .

 

 

ردیف

 

آدرس

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه هر مترمربع (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)

۱

یک قطعه زمین ششدانگ واقع در شهرک رزمندگان، بلوار عرفان، عرفان غربی

۲۶۱

۷/۰۰۰/۰۰۰

۱/۸۲۷/۰۰۰/۰۰۰

۹۱/۳۵۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ۹۸٫۸٫۱۹ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 6. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 8. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

 

سیدعلی اصغر موسوی

شهـردار مینـودشت

***********************************************

« تجدید آگهـی منـاقصـه »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (ب) مصوبه شماره ۲۰۴ مورخ ۹۸٫۵٫۸  شورای اسلامی شهر اجرای عملیات مشروحه (حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر ) طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به مدت یکسال واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۸٫۷٫۱۳ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. شرکت کنندگان در مناقصه مکلفند اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 7. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 8. پیشنهادات واصله روز یک شنبه مورخه ۹۸٫۷٫۱۴   رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.
 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) شمـاره حسـاب

واریز سپـرده

 

۱

حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر (شامل بوستان خانواده، پارک مینو، پارک کوهستان، پارک شهریار، پارک شهر مرکزی، پارک شهداء، پارک شقایق، پارک امام علی (ع)، میدان استاندارد، میدان مرکزی، میدان مدرس، میدان الزهراء، میدان امام علی (ع)، میدان بهارستان، میدان رضوان، لچکی خ فردوسی، لچکی خ شهید علیرضا، لچکی مقابل بانک رفاه، پارک استراحتگاه، پارک لاله)

۱۹۲/۹۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سید علی اصغر موسوی  – شهردار مینودشت

جهت دریافت دریافت فایل اسناد مناقصه کلیک کنید .

جهت دریافت دریافت فایل اسناد برآورد و آنالیز قیمت فضای سبز  کلیک کنید .

*****************************

 « آگهـی مـزایده کتبـی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (ب) مصوبه شماره ۱۸۸ مورخ ۹۸٫۳٫۲۵ شورای اسلامی شهر مینودشت تعداد دو/۲ قطعه زمین واقع در خیابان بعثت شرقی- کوچه شهید الیاسی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۸٫۶٫۳۰ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف

 

آدرس

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه هر مترمربع (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ یک قطعه زمین مشاع خ بعثت شرقی-کوچه شهید الیاسی

۲۴۵/۳۰

۶/۵۰۰/۰۰۰

۱/۵۹۴/۴۵۰/۰۰۰

۷۹/۸۰۰/۰۰۰

۲ یک قطعه زمین مشاع خ بعثت شرقی-کوچه شهید الیاسی

۱۴۰

۶/۵۰۰/۰۰۰

۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۵/۵۰۰/۰۰۰

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. متقاضیان می بایست نسبت به ارائه قیمت دو قطعه باهم اقدام نمایند. شخصی برنده مزایده می باشد که دو قطعه را باهم پیشنهاد قیمت به شهرداری ارائه دهد و مورد قبول کمیسیون واقع گردد.
 3. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۶٫۳۱ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 4. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

*****************************************************************

« آگهی تجدید مزایده کتبی – نوبت سوم »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۹۷٫۴٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت تعداد ۴/چهار واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سیدجمال الدین پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۸٫۶٫۳۰ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف

 

آدرس

 

واحد

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری

واحد۱۱

۱۸/۷۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۲/۵۰۰/۰۰۰ ۷۰/۲۰۰/۰۰۰
۲ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۴ ۱۲/۵۰ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۹۳۷/۵۰۰/۰۰۰

۴۶/۹۰۰/۰۰۰

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۶٫۳۱ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۶ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

***********************

« آگهـی منـاقصـه»

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (ب) مصوبه شماره ۲۰۴ مورخ ۹۸٫۵٫۸  شورای اسلامی شهر اجرای عملیات مشروحه (حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر ) طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به مدت یکسال واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۸٫۶٫۲۰ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 4. در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 5. شرکت کنندگان در مناقصه مکلفند اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف، پیشنهاد فنی بازرگانی، اساسنامه، رزومه کاری (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۵۲۲۲۱۲۳ (امور مالی) تماس حاصل نمائید.
 7. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 8. پیشنهادات واصله روز پنج شنبه مورخه ۹۸٫۶٫۲۱   رأس ساعت ۱۳ در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

ردیف

 

شــرح عملیـات یا پـروژه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) شمـاره حسـاب

واریز سپـرده

 

۱

حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز شهر (شامل بوستان خانواده، پارک مینو، پارک کوهستان، پارک شهریار، پارک شهر مرکزی، پارک شهداء، پارک شقایق، پارک امام علی (ع)، میدان استاندارد، میدان مرکزی، میدان مدرس، میدان الزهراء، میدان امام علی (ع)، میدان بهارستان، میدان رضوان، لچکی خ فردوسی، لچکی خ شهید علیرضا، لچکی مقابل بانک رفاه، پارک استراحتگاه، پارک لاله)

۱۹۲/۹۰۰/۰۰۰

حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵     نزد بانک رفاه شعبه مینودشت بنام شهرداری مینودشت

سید علی اصغر موسوی  – شهردار مینودشت

جهت دریافت دریافت فایل اسناد مناقصه کلیک کنید .

جهت دریافت دریافت فایل اسناد برآورد و آنالیز قیمت فضای سبز  کلیک کنید .

****************************************************

« آگهی تجدید مزایده کتبی – نوبت دوم »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۹۷٫۴٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت           تعداد ۴/چهار واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سیدجمال الدین پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۸٫۶٫۶ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف

 

آدرس

 

واحد

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری

واحد۱۱

۱۸/۷۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۲/۵۰۰/۰۰۰ ۷۰/۲۰۰/۰۰۰
۲ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۴ ۱۲/۵۰ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۹۳۷/۵۰۰/۰۰۰

۴۶/۹۰۰/۰۰۰

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۹۸٫۶٫۷ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

***********************

« آگهی تجدید مزایده کتبی – نوبت اول »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۹۷٫۴٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت           تعداد ۴/چهار واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سیدجمال الدین پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۸٫۵٫۲ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف

 

آدرس

 

واحد

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری

واحد۱۱

۱۸/۷۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۲/۵۰۰/۰۰۰ ۷۰/۲۰۰/۰۰۰
۲ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۴ ۱۲/۵۰ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۹۳۷/۵۰۰/۰۰۰

۴۶/۹۰۰/۰۰۰

۳ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۵

۱۳/۵۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰

۱/۰۱۲/۵۰۰/۰۰۰

۵۰/۶۵۰/۰۰۰

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۹۸٫۵٫۳ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

***********************

« آگهی تجدید مزایده کتبی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۹۷٫۴٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت           تعداد ۴/چهار واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سیدجمال الدین پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۸٫۴٫۹ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

ردیف

 

آدرس

 

واحد

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری

واحد۱۱

۱۸/۷۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۲/۵۰۰/۰۰۰ ۷۰/۲۰۰/۰۰۰
۲ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۲

۱۲/۳۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰

۹۲۲/۵۰۰/۰۰۰

۴۶/۲۰۰/۰۰۰

۳ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۴ ۱۲/۵۰ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۹۳۷/۵۰۰/۰۰۰

۴۶/۹۰۰/۰۰۰

۴ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۵

۱۳/۵۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰

۱/۰۱۲/۵۰۰/۰۰۰

۵۰/۶۵۰/۰۰۰

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۴٫۱۰ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

***********************

« آگهی مزایده کتبی »

شهرداری مینودشت درنظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۹۷٫۴٫۲۶ شورای اسلامی شهر مینودشت           تعداد ۴/چهار واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سیدجمال الدین پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۸٫۳٫۱۹ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 

 

ردیف

 

آدرس

 

واحد

مساحت

(مترمربع)

قیمت پایه (ریال) جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده واریزی (ریال)
۱ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری

واحد۱۱

۱۸/۷۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۲/۵۰۰/۰۰۰ ۷۰/۲۰۰/۰۰۰
۲ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۲

۱۲/۳۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰

۹۲۲/۵۰۰/۰۰۰

۴۶/۲۰۰/۰۰۰

۳ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۴ ۱۲/۵۰ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ۹۳۷/۵۰۰/۰۰۰

۴۶/۹۰۰/۰۰۰

۴ خ سیدجمال الدین- ۱واحد تجاری واحد۱۵

۱۳/۵۰

۷۵/۰۰۰/۰۰۰

۱/۰۱۲/۵۰۰/۰۰۰

۵۰/۶۵۰/۰۰۰

 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۲۰ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد .
 6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد .
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای ۳۵۲۲۳۵۷۷-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

************************************

« آگهی تجدید مزایده کتبی- نوبت دوم »

شهرداری مینودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۱۵۲ مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۵ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد ۲ قطعه زمین را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه قرار داده و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۱۲   به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

 ردیف  آدرس  

کاربری

مساحت عرصه(مترمربع) قیمت پایه هرمترمربع (ریال) مبلغ کل (ریال) مبلغ واریزی سپرده (ریال)
 
 
۱ نرموکند- تفکیکی ورثه مرحوم حاج جمشید قزلسفلو (قطعه ۳۷)  مسکونی  ۹۱/۱۹  ۲/۲۰۰/۰۰۰  ۲۰۰/۶۱۸/۰۰۰  ۱۰/۰۴۰/۰۰۰
 ۲ کمربندی-روبروی هتل استقلال جنب

CNG شماره (۲)

صنعتی- کارگاهی  ۱۵۸۲/۸۱ ۳/۳۰۰/۰۰۰  ۵/۲۲۳/۲۷۳/۰۰۰  ۲۶۲/۰۰۰/۰۰۰ 
 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۱۳ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد.
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

  سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

*********************************************************

« آگهی تجدید مزایده کتبی- نوبت اول »

شهرداری منیودشت به استناد بند «۱» مصوبه شماره ۱۵۲ مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۵ شورای اسلامی شهر مینودشت در نظر دارد تعداد ۴ قطعه زمین را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه قرار داده و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸٫۲٫۱۴   به شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

ردیف

 

آدرس

 

کاربری

مساحت عرصه

(مترمربع)

قیمت پایه هرمترمربع (ریال) مبلغ کل

(ریال)

مبلغ واریزی سپرده (ریال)
 

۱

خیابان بشتر-خ ملک الشعرا- خ ۱۴ متری مسکونی

۲۱۸

۷/۰۰۰/۰۰۰

۱/۵۲۶/۰۰۰/۰۰۰

۷۶/۳۰۰/۰۰۰

 

۲

نرموکند- تفکیکی ورثه مرحوم حاج جمشید قزلسفلو (قطعه۲۸)  

مسکونی

 ۲۴۴/۶۰

 ۲/۳۰۰/۰۰۰  ۲۶۵/۵۸۰/۰۰۰  ۲۸/۱۲۹/۰۰۰

 ۳

نرموکند- تفکیکی ورثه مرحوم حاج جمشید قزلسفلو (قطعه ۳۷)  

مسکونی

 ۹۱/۱۹

 ۲/۲۰۰/۰۰۰  ۲۰۰/۶۱۸/۰۰۰  ۱۰/۰۴۰/۰۰۰
 ۴

کمربندی-روبروی هتل استقلال جنب

CNG شماره (۲)

صنعتی- کارگاهی  ۱۵۸۲/۸۱ ۳/۳۰۰/۰۰۰  ۵/۲۲۳/۲۷۳/۰۰۰ 

۲۶۲/۰۰۰/۰۰۰ 

 1. متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷۵۴۶۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
 2. پاکت های مزایده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۲٫۱۵ باحضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشائی خواهد شد.
 3. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود.
 4. کلیه هزینه های مربوط به آگهی و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه در واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نمایند.
 6. پرداخت عوارض ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 7. در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عیناً مسترد خواهد شد.
 9. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای ۳۵۲۲۰۹۰۴-۳۵۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

  سید علی اصغر موسوی / شهردار مینودشت

************************

« آگهـی تجدید مزایده عمومی »

شهرداری مینودشت به استناد بند (۲) مصوبه شماره ۱۵۹ مورخ ۹۷٫۱۱٫۲۹  شورای اسلامی شهر مینودشت درنظر دارد اجاره بازار هفتگی (سه شنبه بازار) را با شرایط ذیل برای مدت یکسال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۸٫۲٫۷ به دبیرخانه شهرداری مینودشت تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2. به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزاید